Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0831:2011 - ustanovení A.2 + opět položka 4.4 tabulky A.1

Do naší kanceláře zatelefonoval příslušník tuzemského HZS, aby se poradil ve věci praktické aplikace odrážky c) ustanovení A.2, přílohy A ČSN 73 0831 – přitom argumentoval fakty, jak při společném výskytu různých druhů využití, může normou přípustný „vážený“ průměr dílčích limitů nejmenšího počtu osob (ve vztahu k ploše jejich výskytu), způsobit nezařazení stavebně uzavřené dispozice do kategorie „vnitřní shromažďovací prostor“, přestože některá z dílčích částí tohoto prostoru již do této kategorie prokazatelně spadá.

Poznámka: Vysvětlil nám případ projektu kryté ledové plochy (1800 m2), s jednostranným hledištěm pro 300 stojících diváků (plocha vymezených stání činí 100 m2). V tomto případě mu vychází podle rovnice SP = Σ((500*1800) + (250 *100)) / Σ (1800 +100) = 486 osob; pak ani vlastní kluziště (E = 1800/4 = 450 osob) a ani část hlediště (E = 100/0.25 = 400 osob) limit, určený váženým průměrem, nepřekračuje.

Během diskuze se však ukázalo, že problémem není ustanovení A.2 c) ČSN 73 0831 (to se vůči znění z prosince 2001 nezměnilo), ale fungl nová položka 4.4 „Veřejně užívané sportovní plochy“, nesystémově přidaná do hrubě „znásilněného“ znění ČSN 73 0831:2011 (podle vedených záznamů jsme v naší kanceláři tuto položku dne 30. ledna 2012, již písemně odsoudili, jako zjevně účelovou).

Saturnin k tomu poznamenal, že příslušník sice „pláče dobře, ale na špatném hrobě“. Podle jeho soudu se opět ukázalo, že pokud někdo hodlá zasáhnout do znění ČSN 73 0831:2001, byť třeba jenom banálním přílepkem, tak musí mít za sebou min. 3000 simulačních výpočtů evakuace osob ze shromažďovacích prostorů (aby danou problematiku v nezbytném rozsahu pochopil) a k tomu musí bezpodmínečně znát všechny souvislosti i vnitřní vazby dílčích ustanovení. Navíc se významně podivoval nad skutečností, jak mohlo s vydáním současného paskvilu ČSN 73 0831:2011 souhlasit místní Gř HZS, které při tvorbě profesních ČSN, má ze strany ÚNMZ přidělen jednoznačný statut „neopomenutelného“ účastníka řízení (s právem "veta").

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádímě věc na pravou míru:

Upozornění: Pokud je ve formulaci ustanovení A.2 ČSN 73 0831:2001 uvedena kombinace „hlediště a hrací plocha“, je tím ve smyslu položky 3.8. tabulky A.1 ČSN 73 0831:2001 myšlena kombinace "hlediště divadla" + „hrací plocha jeviště" (žádná jiná „hrací plocha“ se ve výchozím znění tabulky A.1 nevyskytuje).

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - březen 2019)