Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0831:2011 - článek 5.1.3, uvodní část odrážky d)

Opět nastala situace, kterou společně se Saturninem zrovna nevítáme – na základě žádosti, zaslané do naší kanceláře od profesně působící osoby, bylo nezbytné přečíst si další z „inovovaných“ ustanovení, hrubě znásilněné ČSN 73 0831:2011 (následuje dotčená pasáž v plném znění; změny textu jsou tučně zvýrazněny a návrhová „perla“, nově připsaná k prvnímu odstavci této odrážky, má červené písmo):

5.1.3 Požární úseky se shromažďovacími prostory musí být vybaveny požárně bezpečnostním zařízením podle 6.6.9 až 6.6.12 ČSN 73 0802:2009 s těmito doplňky:

  • d) samočinným odvětracím zařízením musí být vybaveny kromě požárních úseků shromažďovacích prostorů v případech stanovených 6.6.11 ČSN 73 0802:2009 i přilehlé nebo sousední požární úseky, jejichž zplodiny hoření a kouř mohou negativně ovlivnit evakuaci osob ze shromažďovacího prostoru (např. úsek mající společné únikové cesty); odchylně od 6.6.11 ČSN 73 0802:2009 nemusí být požární odvětrání v těch požárních úsecích shromažďovacích prostorů, kde je pv do 15 kg/m2 nebo při současné aplikaci SSHZ kde je pv až 30 kg/m2, přičemž jde o prostory nejvýše 3 SP /VP1 a 1,5 SP/VP2 nebo VP3, kromě jevišť (viz D.1.6); předpokládaná výška tohoto prostoru bez SOZ musí být nejméně 4,5 metru.

  • POZNÁMKA: …. Další části textu, se změnami odrážky d) nejsou uváděny, neboť rozbor jejich evidetních hloupostí by vydal na samostatnou dizertační práci… !!!

Saturnin suše konstatoval, že po roce 2009 se největším nebezpečím pro evakuaci osob v případě vzniku požáru ve vnitřním shromažďovacím prostoru, stali samotní „tvůrci-přepisovači“ příslušné ČSN 73 0831 (nech si to uvědomí každý“ – zdůrazněno svéráznou "mluvou" Andyho Čápa Bureše, t.č. premiéra).

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvedeme věc na pravou míru – ve smyslu Ockhamovy břitvy, pravidla logické úspornosti (pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované), by stačilo napsat, že nové zařazený text představuje totální zhovadilost (parametr, charakterizující průběh II. fáze plného rozvoje požáru, nemůže určovat pravidla pro I. fázi úvodního rozvoje požáru).

Pokusíme se však také o sofistikovanější rozbor vad přílepku:

Poznámka: Pokud se někdo k vypracování tohoto přílepku hlásí, nechť se naší kanceláři přihlásí ….

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - listopad 2018)