Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Fyzická osoba …

V Ostravě 2019-06-19

Věc: ČSN 73 0802 – konzultační stanovisko

V současné době se vyskytuje řada dotazů, ve věci zatřídění konstrukčních systémů objektů, které mají v požárně dělicích, anebo v nosných konstrukcích použity vestavěné dřevěné prvky. Jako reprezentativní je možné použít následující specifikaci:

Obvodová stěna administrativního objektu bude provedena z lepených dřevěných panelů (systém křížových lamel CLT), u kterých výrobce deklaruje požární odolnost REI 60 a v klasifikační zprávě z rakouské zkušebny je uvedena třída reakce na oheň Ds2,d0. Vlastní stěna objektu má být v interiéru obložena standardním SDK na dřevěném roštu předstěny a z vnější strany zateplena nehořlavou minerální vlnou tl. 200 mm s omítkou (tj. kontaktní zateplovací systém - nehořlavý). V písemných podkladech rakouského dodavatele není zatřídění do konstrukční části (tj. DP3 nebo DP2) uvedeno ….“ .

Dotaz: Je možné takovou konstrukční část zatřídit do druhu DP2 a jaký bude konstrukční systém objektu?

Stanovisko:

Z hlediska základních principů PBS se jedná o hořlavý konstrukční systém objektu, který obsahuje konstrukční části druhu DP3; zdůvodnění (včetně přihlédnutí k běžně používaným montážním pravidlům):

Realizační poznámka: Zatřídění mezi konstrukční prvky DP2 by u obvodové stěny vyžadovalo celoprostorové zajištění ochrany nosného dřevěného panelu před vznícením (nikoliv jen na pohledových plochách); stejně se však zatřídění konstrukčního systému objektu mezi hořlavé, nevyhneme (blíže viz ustanovení 7.2.8 c)1 ČSN 73 0802:2009).

František P E L C

Hlavní stránka