Ručka.jpg(1 kb) Ti, co měli přijít, nepřišli – Mělo to klesat, ale neklesá - Lidé, co měli být prioritně naočkováni, nebyli – Děti, co měly chodit do školy, nechodí - Musíme reagovať, jak reagujeme (a vyvolení si rozdali řády a medaile); řečeno slovy klasika: „Tento způsob řešení pandemie, zdá se mi být poněkud nešťastným“ (proto raději zpátky k problematice PBS, neboť v cyklické smyčce událostí jedinou pozitivní zprávou ve večerním televizním zpravodajství bývá předpověď počasí…).

Poznámka: (z 3.3.): Od začátku března začaly desetitisíce policistů + tisíce vojáků a stovky celníků vartovat na hranicích okresů. Bohužel hlídají úplně špatný perimetr, neboť aerosol z dýchacích cest zůstává ve vznosu za bezvětří 20 m a s větrem v zádech i 200 m !!! (včera jsem s respirátorem na obličeji, zajel na kole k praktické lékařce pro „papírovou“ žádanku na rehabilitaci, kterou ani v této době nelze získat digitálně a cestou jsem v zastavěné části našeho města potkal asi 100 osob – přitom ochranu dýchacích cest mělo slabých 10% z nich …). Co nás asi tak čeká za 3. týdny?

Ručka.jpg(1 kb) Až zase někdo bude v médiích vyprávět pohádky o tom, jak pěnový PUR nebo jeho deriváty, jsou vlastně nehořlavé, možná mu stačí připomenout realitu - dne 26.2. 2021 v Chrastavě na Liberecku, při speciálním stupni poplachu, „trénovalo“ v disciplíně hašení požáru celkem 21 jednotek:

Poznámka: Konfrontaci se skutečností zejména doporučuji všem subjektům, co se dnes točí kolem „tvorby“ nebo „schvalování“ technických norem v oboru PBS…

Ručka.jpg(1 kb) Písemnou žádost o poskytnutí oficiálního výkladu k dílčímu ustanovení původní ČSN 73 0831:2001, jsem nejprve považoval za pozitivní profesní počin (že v ČR někdo stále pracuje s výchozím, „neznásilněným“ zněním této normy). Jenže, předmětné ustanovení bylo nutné přečíst si v plném rozsahu - nefalšovanou úzkost mi způsobil přílepek z června 2011, ve kterém „někdo“ k druhému odstavci (týkal se stanovení šířky jednoho sedadla, pokud místa k sezení v hledišti nejsou jednotlivě členěna) nesystémově „dopsal“ větu, jenž bez dalšího průkazu, dovoluje při instalaci SOZ, SHZ nebo jejich kombinace, zvýšit počet osob, ve vztahu k limitnímu počtu sedadel v jedné řadě, o 50 až 150%.

Žadateli jsem poskytl věcné stanovisko k původnímu textu a současně červenou barvou (kterou se ve školních sešitech opravují chyby) jsem, z pozice zpracovatele celé kapitoly D.2 Hlediště ČSN 73 0831:2001, zformuloval negativní stanovisko k onomu hrůzostrašnému přílepku. Vedle toho jsem na webu (pelcfrantisek.cz) přidal do položky „Účelová novelizace ČSN 73 08xx“ komentář, uvádějící ustanovení D.2.2 „na pravou míru“ – zde zveřejněná Saturninova glosa je sice fiktivní, ale vůbec se nerozchází s realitou:

Saturnin konstatoval, že po roce 2008 v oboru norem PBS jedeme proti vlastní „požární“ zdi a většina zainteresovaných jen lhostejně přihlíží. Konkrétně soudí, že „neviditelná ruka trhu“, která vnukla tvůrčí inspiraci pisateli tohoto přílepku, si u něj vlastně objednala zločin obecného ohrožení. Současně je škoda, že lidé z dnes tak preferovaného Centra technické normalizace PAVÚS Praha nebo ze schvalující TNK 27, se projevili jako nedůvěryhodné spolčení dosti divných osob, kteří ve svém genetickém vybavení postrádají sekvenci DNA pro „související okolnosti“. Protože nic, než bezbřehá míra diletantismu, mohla připustit formulaci, která vede k instalaci až 65 sedadel v jedné řadě (26 + 39) a tento počet je navíc možné až zdvojnásobit na 130 sedadel v jedné řadě (kvůli špatnému kontextu), a to vše za předpokladu, že dva započitatelné východy z vnitřního shromažďovacího prostoru (o min. šířce 1,1 m), dnes „postačují“ až do velikosti 4 SP (což pro hlediště s připevněnými sedadly může být až 800 osob). Dále Saturnin uvedl, že věc třeba špatně pochopil, neboť tabulka D.1 uvádí přípustný "počet sedadel" v jedné řadě hlediště, ale přílepek navyšuje vůči tabulce D.1 "počty osob" - to by znamenalo, že počet sedadel se nezmění a osoby si mohou v hledišti sedět "na klíně" - to jsou panečku normativní podmínky „bezpečné“ evakuace osob ….!!!!!!!??????????

Poznámka: Smutný případ úpadku v tuzemském oboru PBS (když nám stačí dva východy o šířce 1,1 metru pro 800 osob …). Asi je zbytečné konstatovat fakt, že dříve, než jsem v letech 2000-2001 zformuloval cca 90% jednotlivých článků ČSN 73 0831, provedl jsem více než 3000 modelových výpočtů, podle vlastního simulačního programu (byl reálně ověřen při predikci počtu mrtvých při události z 11. září 2001). Z modelových simulací jednoznačně vyplynulo, že podmínky evakuace osob z jednotlivých řad sedadel, i v uličkách mezi nimi, jsou výlučně závislé na parametru hustoty osob na jednotce plochy (ani sebelepší PBZ rychlost pohybu osob nezvýší a navíc voda tříštěná z otevřených hlavic sráží kouř do dýchací zóny osob). Současně nechci dále domýšlet další souvislost, pokud v roce 2011, v navazujícím ustanovení D.2.3, byla „od stolu a bez rozmyslu“ zvýšena výchozí hodnota rychlosti unikajících osob v hledišti z vu/3 na vu/2, (přitom normativní hustota osob se nezměnila a přesto někdo, v rozporu s fyzikálními pravidly, chce rychlost zvýšit) – bohužel, dotčený evakuační parametr v hledišti nezvýšíte, i kdyby Vám zaplatili sebevíc. Navíc, kdo si vlastně uvědomuje, že v současné době může v jakémkoliv shromažďovacím prostoru vzniknout paniková situace úplně z jiných příčin, než je právě vznik požáru …!!!

Ručka.jpg(1 kb) Krátká pohádka o tom, jak se zbavit nepohodlného autora ČSN 73 0835 (a dalších norem…):

Bylo, nebylo. Za devatero horami a devatero řekami, sídlil pod velkým hradem úřad cechu normalizačního (ÚNMZ). Z řady věrných zbrojnošů si oblíbil městskou deratizační družinu (PAVÚS). Té pak přislíbil bohatou odměnu, když ze země vyžene „draka“. Ke splnění úkolu si však nevzali hůl a ranec buchet, ale podkonímu-písaři nařídili, aby do textu ČSN 73 0835:2006 vepsal, dvě později vydané „změny“ normy:

Existuje ještě změna Z3 ze září 2020, která představuje úsměvný, dvouřádkový, editační počin, v níž se (za cenu 34 Kč) sděluje uživatelům, že souběžně může platit výchozí norma z roku 2006 + její dvě změny, anebo společný „soutisk“, nyní označený jako ed 2. A toto zásadní autorské veledílo dosadilo na „trůn“ nového „zpracovatele“:

Poznámka: Přitom pan Jaroslav Dufek, má k pravidlům projektování budov zdravotnických zařízení a sociální péče, asi stejný vztah jako paní Alena Schillerová (s aprobací: "správní a zemědělsko-družstevní právo") k makro-ekonomické problematice MF ČR (neboť na dřívějším pracovišti v TÚPO Praha měřil metrem, jak daleko dostříkne přenosný hasicí přístroj)…

Ručka.jpg(1 kb) Přestože MV ČR mi 5. června 2020 požadovaný materiál písemně slíbilo, tak v zákonné lhůtě (do 27. listopadu 2020) jsem neobdržel žádný výstup z velmi podivuhodné útraty 4.170 miliónu Kč ze státního rozpočtu na úkol č. VH20182020032 („Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb“).

Od té doby uběhlo přinejmenším dalších 91 dnů a stále nic nemám. Pouze jsem z více zdrojů získal informaci, že se v dané záležitosti doptával několika profesních subjektů děkan Jiří Pokorný (fakulta místní VŚ byla nositelem úkolu) - jestli mi, byť neoficiálně, takový materiál neposkytli. Proto konstatuji:

Milý Jiří,

chápu Tvoji péči, neboť procházet dotčený „výzkumný“ úkol stránku po stránce může i rozené optimisty přivést do deprese (umím si totiž představit související okolnosti). Přesto Ti závazně sděluji, že vytrvám do doby, kdy mi materiál oficiálně poskytne MV ČR. Současně slibuji, věnovat část svého pracovního času studiu získaných výsledků (když už jsem tak dlouho čekal…).

Stálé zdraví Ti přeje František Pelc (bývalý učitel z VŠ)

Ručka.jpg(1 kb) Dnes ještě zapadá slunce nad pomníky PBS v ČR:

Nedávno se v médiích objevila tisková zpráva: „Nová stavba zvýší rozlohu chebského skladu Tchiba o 30 tisíc metrů čtverečních na 103 tisíc metrů. Pro srovnání, společnost Amazon, která má v pronájmu největší českou průmyslovou halu v Dobrovízi, disponuje 95 tisíci metry čtverečními. Srovnání je, ale komplikované. Hala Amazonu je jeden celek, zatímco prostory Tchiba budou tvořit tři jednotlivé haly propojené v jeden komplex“.

Poznámka: Soudím, že v Německu sklad v takové rozloze, na takové rovině a na „zelené louce“ asi postavit nešlo. Proto šoupli halu přes hranice k nám, do země „neomezených možnosti“. Vzhledem k limitní velikosti požárního úseku jednopodlažního skladu hořlavých látek (cca 5000 m2 i při normativním započtení max. “české trojky“ PBZ), bych velmi rád viděl zpracované PBŘ i souhlasné stanovisko místního HZS (lidé, co se mohli podívat dovnitř, uvádějí, že zde jsou stovky pracovních míst a přímo nad prostory balicích linek stojí vícepodlažní plošiny, kde se nad hlavami přítomných osob ukládá neskutečné množství hořlavých látek)…

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2021 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník