Ručka.jpg(1 kb) Současný optimista je člověk, který pozitivně myslí, i když ví, že okolnosti jsou zoufalé. Proto do příznivého rámce řadím i drobné profesní události. Jedna se udála během nedávné konzultace k výpočtu požární odolnosti obvodové stěny s dřevěnou kostrou, pro novostavbu rodinného domu (s vnitřní izolací minerální vlnou + oboustranným opláštěním sádrovláknitými deskami). Na doplňující dotaz: „Jaká bude tepelná izolace této stěny z vnější strany?“, jsem od projektanta PBS dostal jasnou odpověď, že na zateplení požaduje vrstvu minerální izolace; jinak žádný průkaz požární odolnosti neprovede.

Druhý případ vzbuzuje jisté pochybnosti, neboť vůči uniformě náčelníka HZS zdejšího kraje razoviteho, nelze předpokládat, že opustil řady modrého Sboru a stal se stážistou propagačního oddělení místního závodu asijské automobilky. Současnému, těžce zkoušenému daňovému poplatníkovi, se proto může zdát, že zřejmě není ve Sboru zase tak pracovně vytížen, když přispívá k defilé naleštěných polobotek na marketingové exhibici, která mu podle mého soudu primárně nepřísluší (pokud těch 5000 testů osobně nezařídil, tak krajskému hejtmanovi měl „asistovat“ někdo ze zdravotnictví, případně ze sociálních služeb…).

Třetí případ se týká málo přívětivého titulku z 27. ledna 2021 na úvodní straně zpravodajského portálu irozhlas.cz: „Přednostní očkování stovek policistů a hasičů v Brně: věk ani pracovní zařazení nehrálo roli“. Skutečnost, že se akce zúčastnilo cca 490 územních hasičů, lze akceptovat pozitivně, pokud se jednalo o příslušníky HZS „z první linie“ (kteří se při své práci s nakaženými občany často setkávají). Bohužel se však záležitost uskutečnila zrovna v době, kdy se do Brna, na „test“ velkokapacitního centra vakcinace, přijel osobně podívat Andy Bureš, se svým ministrem „zmatečných prohlášení“, kterému se, bůh ví proč, stále ještě říká zdravotnictví…???

Poznámka: Inu parlamentní volby budou již za 8 měsíců a zorganizovat inscenaci, ve které má před kamerami účinkovat mnoho postav, je logisticky snadnější sehnat masu příslušníků ve služebním poměru, než kohortu seniorů 80+

Ručka.jpg(1 kb) V minulém Zápisníku jsem komentoval událost, kde „Hasič roku 2019“ a principál listopadového online divadla: „Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti. Historie a budoucnost, jak se bude projektovat a hasit“, osobně podporuje řešení, při kterém se na požární pásy obvodových stěn, mohou lepit pěnové plasty na bázi fenolformaldehydových pryskyřic, a to až do výšky 22,5 metru (???).

Pozadu v těchto „inovacích“ nezůstala ani lobby výrobců zaručeně „nehořlavého“ polystyrénu, která si zřejmě cestou smluvní PR agentury, „zařídila“ článek v celostátním deníku Hospodářské noviny. Patřím mezi předplatitele, a proto jsem si 19. ledna 2020 pod titulkem: „Výrobci polystyrenu bojují o miliardy ze zateplování. Pomohla by jim změna požárních pravidel“, mohl z profesního hlediska přečíst snůšku naprostých nesmyslů. Zejména je v naivistickém článku citován „expert“ na zateplování polystyrénem (v minulosti oceněný hasičským „Červeným kohoutem“…???):

"Nechali jsme si zpracovat studie a zkoušky, které ukazují, že aktuální požadavky jsou zbytečně přísné. Využití polystyrenu na stavbách je bezpečné. Polystyren nijak nepomáhá šíření požáru po obvodu budovy," říká předseda Sdružení EPS Pavel Zemene. To navrhuje, aby bylo možné zateplovat části budov a jejich nižší patra až do výšky 22,5 metru jen polystyrenem, nad ní by ponechali minerální vlnu.

Rovněž výběr dalších subjektů, které se na dané téma v dotčeném článku vyjadřují, je až pozoruhodně „nestranný“:

Poznámka: Na základě předchozích zkušeností můžeme očekávat, že další změna ČSN znovu proběhne s laskavým souhlasem Gř HZS. V rámci mírného optimismu v mezích „cinknutých“ norem, můžeme zaznamenat jistý pozitivní faktor, neboť lepit na fasády budov zaručeně „nehořlavé“ plastové desky chtějí zainteresované firmy pouze do výšky 22,5 metru a nikoliv bez omezení na všechna podlaží objektu…

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno mi poslal e-mail investiční manažer z pražského kongresového centra s dotazem, zda je možné na nově vyměněné hotelové požární dveře (120 ks), umístit bezpečnostní „špehýrkový řetízek“ (údajně se jedná o požadavek provozovatele) a připojil fotku:

Problematiku jsme nakonec řešili telefonicky. Vysvětlil jsem mu, že i když budou vstupní dveře do hotelového pokoje uzamčené, tak vestavěný zámek požárních dveří musí mít z vnitřní strany pokoje mechanicky spřaženo ovládání uzamykací závory + západky zámku. Zejména proto, aby po stisknutí kliky, již nic nebránilo bezprostřednímu otevření dveřního křídla ve směru evakuace.

Přesto opakovaně argumentoval, že hotel je „franšíza“ a požadavek, aby se hosté mohli bezpečně podívat „kdo je za dveřmi“, mají uveden v mezinárodní „bílé knize“. Tak jsem mu vysvětlil, že v technické úrovni nejsme v ČR žádná „banánová“ republika, a např. dřevěné požární dveře, s instalovaným panoramatickým kukátkem, jsem osobně testoval v ČR již v rovce 1997. Rozhovor skončil prohlášením, že si záležitost vyřídí jinde.

Poznámka: : Předpokládám, že v pražském hotelu jistě seženou někoho flexibilního, kdo jim na „inovativní“ úpravu otvírání dveří ve směru úniku, vystaví ten správný „papír“. Bohužel, i tato příhoda vypovídá mnohé o současném stavu tuzemského státního požárního dozoru. Tím více, pokud se pán při rozhovoru chlubil, že byl investičním manažerem při výstavbě obřích skladů spol. AMAZON v ČR (no potěš koště…).

Ručka.jpg(1 kb) O současné čínské pandemii jsem psát nechtěl, neboť denně, často dokonce v přímém přenosu, můžeme sledovat neschopnost nynější vlády i státního aparátu. Situaci však změnilo úmrtí na COVID 19 v rodině (manželce zemřela teta, přestože nebyla z generace 80+, ani rizikovým pacientem). Nechci v této souvislosti komentovat dnešní důstojnost u posledních věcí člověka, anebo rozhodování o tom, kdo z nejbližší rodiny smí přijít na pohřeb. Znovu se zaměřím na fyzikální podstatu problému. Od jara jsem v Zápisníku několikrát upozornil na skutečnost, jak daleko se při volném výdechu člověka mohou šířit částečky aerosolu uvnitř objektu nebo ve vnějším prostředí (je prokázáno, že těmi se nemoc zejména šíří). Dosud jsem nepublikoval výsledek jedné simulace (požádal mě o ni známý, který se chtěl nechat otestovat antigenní metodou). Poslal jsem mu výsledek video výstupu ze simulace a doporučil mu, aby si do fronty před odběrovým místem vzal respirátor (nejlépe třídy FFP3); a pokud jej při výtěru z nosu musí odložit, tak jen v nezbytném čase a na výsledek si má počkat mimo frontu (ve směru pro něj příznivého větru):

Poznámka: Při simulaci šlo o venkovní testovací stanoviště, kde osoby stojí ve „vládních“ 2 metrových rozestupech (???) a nikdo z přítomných nemá roušku. Ve frontě byl každý čtvrtý pozitivní a „do zad“ jim foukal mírný vítr o rychlosti 1 m/s, při venkovní teplotě 5°C. Aerosol z dýchacích cest pozitivních osob je ve výsledku zabarven červeně. Připomínám, že nehodnotím biologický faktor viru obsaženého v aerosolu, neboť použitý simulační program se zabývá výhradně fyzikální podstatou problému.

Současně je možné konstatovat, že přídavná mechanická zábrana, překrývající dýchací cesty, může zabránit rozptylu aerosolových částic do okolí (z měření v rámci simulací mi vychází objemová redukce částic více než 8x):

I kdyby v reálné skutečnosti (vůči špatně přiléhající zábraně) dosáhla redukce jen poloviční hodnoty, stále vychází čtyřnásobné snížení rozptylu aerosolu s příměsí viru v okolním ovzduší (což analogicky může významně omezit počet nakažených, potažmo hospitalizovaných, případně zemřelých).

Vzhledem faktu, že jsem se dříve několikrát podílel na tvorbě normativních ustanovení (kde bylo nutné specifikovat nejen konkrétní, jednoznačný požadavek, ale současně k němu domyslet všechny související okolnosti), se dále pokusím zformulovat jeden neprofesní požadavek:

Pokud občan ČR opustí svůj byt nebo rodinný dům (či jiný ubytovací prostor), případně vystoupí z automobilu, ve kterém cestuje sám nebo se svou rodinou, musí si na své dýchací cesty nasadit roušku nebo jiný prostředek (stejné nebo lepší účinnosti), který může sejmout, jen pokud se do výše uvedených prostorů vrátí zpět (výjimky stanoví nařízení vlády; zejména se mohou týkat dětí předškolního věku, včetně osob s jasně stanovenou diagnózou, dále hygienických úkonů a příjmu potravy).

Poznámka: Stále zastávám názor, že prevence je daleko levnější než represe (tj. zatím hlavně zákazy). Každý má dnes možnost sledovat interaktivní mapu celého světa s celkovými počty nakažených. Možná někoho překvapí, že územně velmi příznivých výsledků dosahují státy východní Asie, které již dříve prošly vlnami epidemie ptačí chřipky nebo SARS a kde preventivně nosí roušky i na veřejnosti (pokud srovnám údaje ke konci ledna 2021, tak ČR vykazuje celkový počet potvrzených případů 9246 na 100 000 obyvatel / zemřelých 16308 a např. Jižní Korea má celkem potvrzených případů 153 na 100 000 obyvatel / zemřelých 1420). Kde asi "soudruzi" udělali chybu…(možná se příliš zabývají medicínskou + farmakologickou podstatou problému a opomíjejí tu fyzikální)?

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2021 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník