Ručka.jpg(1 kb) Jarní podněcování k pozitivním zprávám se zatím v profesní praxi míjí svým účinkem (dosud nemám k dispozici jediný snímek, který by dokládal, jak v moravské metropoli uvedli do řádného provozu úmyslně zatarasený východ z prodejny). Přesto této akci dávám novou šanci v případě, který jsem nedávno zažil „na vlastní oči“ (manželka byla v Praze vykonávat funkci „babičky) a mě nezbylo než vyrazit do terénu a k 31. březnu odevzdat „papíry“ na místně příslušné erární instituci (která je od podnikajících osob vyžaduje, v souvislosti s ročním daňovým přiznáním) – v budově úřadu jsem při návratu nepoužil k sestupu ze 4. NP výtah, ale jediné objektové schodiště:

Poznámka: Odstrašující příklad je sice zachycen na nekvalitním snímku (pořízeno „hloupým“ mobilem), přesto znázorňuje situaci, kdy potřebná CHÚC neumožňuje standardní východ na volné prostranství. Osoby se totiž z prostoru schodiště musí „vracet“ zpět do budovy a procházet dále přízemím k jinému východu, a to přes vnitřní prostory, s prokazatelným požárním rizikem. Přitom, kde jinde, než u státních úřadů, mají na dodržování stanovených pravidel příkladně dbát – situace mi přijde analogická s případem, kdy na základní škole během vyučovací hodiny kantor před žáky ve třídě kouří a pije alkoholické nápoje...

Ručka.jpg(1 kb) Bohužel ani následující skutečnost nelze ve věcné souvislosti zařadit mezi pozitivní zprávy - dne 2.3. 2019 ráno (ČRo1) a večer (ČT 1), uváděly ve svých hlavních zpravodajských relacích aktuální informaci o tom, jak pražští hasiči získali za rok 2018 stříbrného „hasičského Oscara“; konkrétně za zásah při lednovém požáru pražského hotelu Eurostar David v Náplavní ulici. Jen doufám, že se tímto nepotvrzuje děsivá strategie HZS, aby se nečinností v oblasti požární prevence, záměrně vytvářely situace pro složité represivní zásahy, za které pak příslušníci modrého Sboru mohou získávat interní nebo externí ocenění.

Poznámka: Místo do „Dvorany slávy“ tuto událost řadím do „Pantheonu hasičské stupidity“. Neboť o faktu, že příčinou mimořádného zásahu, bylo předchozí dlouholeté selhání integrální části práce HZS (přece lepší i levnější volbou než represe je prevence), nikdo nic ve zprávách nezmínil (přijde mi to stejné, jako kdyby na horním toku část hasičů vypouštěla přehradu a posléze si druzí hasiči připínali na uniformy metály za obětavý protipovodňový zásah na dolním toku …)…

Ručka.jpg(1 kb) Tuzemská populace tuto iracionální veřejnou produkci (nehodnou technických prostředků třetího tisíciletí) pojmenovala docela příhodně: „Nálet na blbé“ – jenže od doby, kdy civilní obrana převálcovala původní činnost modrého Sboru, se celostátní zkouška sirén koná pravidelně každou první středu v měsíci; kdo ji ale opravdu poslouchá a jak vysvětlit zmatenému návštěvníkovi z ciziny, že zrovna nezačala válka a ani aktuálně nebyl spáchán teroristický čin…?

Proto počínaje 6. březnem, uslyší posluchači Českého rozhlasu Vltava pravidelné zkoušky sirén v doprovodu hudebních skladeb. Podle oficiálního prohlášení: "Unikátní projekt: 'Hudba k siréně' nabízí možnost zastavit se uprostřed všedního dne a vychutnat si koncert - jedné skladby v době pravidelné zkoušky sirén. Nová díla vytvoří téměř dvě desítky českých skladatelů. Každý koncert se odehraje na jiném místě a zazní živě na stanici Vltava…".

Ručka.jpg(1 kb) V profesní praxi může nastat situace, pokud jiný projektant předloží zajímavější cenovou nabídku. Přesto jsem nedávno na webu pátral, čím mohl k obohacení oboru PBS přispět pedagog z brněnské VŠ, jehož hlavním zaměřením je „řazení vozidel na kruhových křižovatkách…“.

Skutečnost však předčila má očekávání – existuje jakýsi „Program bezpečnostního výzkumu České republiky“ a v jeho rámci MV ČR „vypsalo“ úkol č. VI20162019034 "Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb", ve kterém za tři roky, s celkovou podporu ve výši 17 640 000 Kč (slovy: sedmnáct miliónů, šest set, čtyřicet tisíc korun českých), se ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava a TÚPO Praha, naučí programovat požární simulační modely (inu takové podpoře se nedá konkurovat – přitom jen u TÚPO jsem nalezl, že z toho "medvěda porcují" 1,268 milionu Kč).

V dané oblasti mnoho let provozuji svou hlavní profesní činnost, a proto kladu zadavateli úkolu zásadní otázku – k jakému účelu budou tak neadekvátní finance sloužit (můžeme snad doufat, že nikoliv k placení studentů a doktorandů, kteří budou za pedagogy na externích zakázkách pracovat při „všeobjímající“ praktické aplikaci …)? Konstatuji, že pokud jsem před jedenácti lety přesedlal (z téměř bezplatné tvorby ČSN pro tuzemský stát) na programování simulačních modelů, mohl již tehdy postarší člověk daný problém zvládnout za jeden týden (a to mi dva dny zabral překlad dvěstěstránkového programovacího manuálu, pomocí funkce translate.google). Přitom mladší pedagog, anebo mnohem mladší student, navíc se zázemím akademické instituce, dokáže takovou záležitost zvládnout jistě mnohem dříve (zastírací výstupy ve stylu: „certifikovaná metodika“, „odborná kniha“, „článek ve sborníku“ nebo „článek v odborném periodiku“ nelze, vzhledem k výši poskytnutých prostředků, akceptovat ani náhodou…).

Když tuto částku, čerpanou z veřejných zrojů, srovnám s tvorbou ČSN 730835:2006, tak MV ČR na její zpracování tehdy nepřispělo vůbec ničím a místně příslušný ÚNMZ pak obnosem 35000,- Kč. Ve věcné souvislosti odhaduji, že za 17,64 Mega, se dá napsat celá nová soustava ČSN 73 08xx a k tomu čerstvý text vytesat do žulové podezdívky Národního muzea v Praze (a ještě by něco zbylo pro tuzemské "akademiky" na výuku programování simulačních modelů).

Poznámka: V celospolečenské souvislosti celou věc nehodnotím jako neskutečnou rozhazovačnost, ale jako evidentní krádež, a to krádež prostředků z oblastí daleko potřebnějších. Možná jste už něco zaslechli o menších obcích, kde se zavírají pošty, prodejny potravin, školky a jiné, obyvatelům tolik prospěšné provozovny; kde chybí pracovní příležitosti, vázne veřejná doprava i zásobování vodou v suchých měsících - venkov se tímto pomalu vylidňuje a přitom někomu ve velkých městech teče mastnota po bradě...

Ručka.jpg(1 kb) Není to poprvé, co mi napsal profesní projektant ve stejné záležitosti - má praktický problém se vzdáleností k hydrantu od nového rodinného domu a přitom se v místě jedná o stávající vodovodní řad (většinou jde o vzdálenosti 300 až 400 metrů). Zpravidla odpovím, že má postupovat v režimu odchylném od ustanovení příslušné ČSN a jako podpůrné stanovisko předložit HZS můj komentář, ve kterém sděluji, že pokud nestačí k uhašení voda v nádržích zasahujících cisteren, disponují jednotky ve výbavě vozidel hadicovým vedením, které uváděnou vzdálenost pokrývá (dokonce přidám konstatování, že na základě těchto skutečností byly výchozí hodnoty v tabulce 1 ČSN 73 0873 pro hydranty na vodovodních řadech původně navrženy jako dvojnásobné). Jenže záhy dostanu sdělení, že územní HZS trvá na osazení nového hydrantu (protože i v mém případě jde pouze o názor „soukromé“ osoby).

Nezbývá mi než se omluvit za poskytnutou radu od „soukromé" osoby a přidat vysvětlení, že mám poslední dobou pocit, jak si se mnou „bebčákovy děti“, co dospěly ze školních lavic do funkci u HZS, vyřizují své "odborné účty" - jenže nikoliv přímo (s tím bych si uměl poradit), ale prostřednictvím třetích osob (nedávno mi po omluvě přišel ještě komentář, cituji: „Máte přesně pravdu, on je učil. A u některých mám vážné pochybnosti, jak tu školu mohli udělat …“ )

Poznámka: Možná již uzrál čas profesi opustit (s blbostí se totiž soupeřit nedá) …

Ručka.jpg(1 kb) Nakonec krátký, leč neprofesní výpisek z webu - Český klub skeptiků Sisyfos udělil za loňský rok cenu „Zlatý balvan“ (tj. za veřejné šíření bludů…) také Andy „Čápu“ Burešovi, který v přímém přenosu na ČT prohlásil, že osobně užívá homeopatika na křivdu, protože on křivdu má …

Poznámka: Co dodat snad jen to, že současný premiér ČR si cenu na slavnostní večer osobně převzít nepřišel …

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2019 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník