Ručka.jpg(1 kb) Nedávno prestižní vědecký časopis Nature publikoval studii, která potvrdila předchozí mediální zprávu, že „společnost Google učinila zásadní průlom v oblasti IT a dosáhla tzv. „kvantové nadřazenosti“ - jeho výzkumníci sestavili první kvantový počítač, který je schopný provést složitější výpočty daleko rychleji než dnešní nejvýkonnější superpočítače (během minut spočítá to, co by jinak trvalo 10 tisíc let…).

Za nový počítačový věk vděčíme tzv. superpozici elektronu, kdy subatomární částice se může současně vyskytovat na obou místech (tj. v pozici „jednička“ i „nula") a následným propojením více kvantových bitů (qbitů) v mikroprocesoru se výpočetní výkon exponenciálně násobí.

Poznámka: Na takové období se moc těším (nejen pro výhody při výpočtech požárních simulačních modelů). Bude však nutné překonat jednu technickou „drobnost“, kterou představuje zatímní chlazení procesorů teplotou blížící se prostředí absolutní nuly.

Ručka.jpg(1 kb) Návrat do místní reality zase tak pozitivní není. Sice podle práva jsou si všichni naši občané mezi sebou rovni, přesto někteří jsou více než „rovnější“ (i když člověka ze všech stran podpírají bodyguardi). V této souvislosti opakovaně konstatuji, jak nejen profesi PBS devastuje skutečnost, když osoba (která podle zdravotního samo-hodnocení má „játra abstinenta a plíce jako nekuřák“), při svých výjezdech po vlastech českých, vyžaduje vypínání elektrické požární signalizace ve všech objektech, kam plánuje zavítat - aby si zde mohla vesele zakouřit.

Stejně nemravné mi připadá zjištění, pokud si z Lán vyrazí do Prahy na čtyřdenní rekondiční pobyt ve špičkové nemocnici (zřejmě mu zde měnili provozní kapaliny), aby „vypadal dobře“ na Hradě při státním svátku; a následně se z tuzemských médií dozvíme, že „rekondiční“ pacient kouřil přímo na pokoji v nemocnici.

Poznámka: Pokud situaci posoudím z ryze profesního hlediska, tak aby někdo mohl kouřit na lůžkovém oddělení, museli pro něj v nemocnici vypnout min. příslušnou smyčku EPS a tím potenciálně ohrozili další, nic netušící pacienty …

Ručka.jpg(1 kb) Z pozice aktivních daňových poplatníků může dokonce jít o jistou pozitivní zprávu – k letošnímu státnímu svátku 28. října se stádo hasičských generalissimů nerozrostlo o nové přírůstky. Pouze hlavní „praporečník“ se nechal povýšit do vyššího stupně hodnosti. V této souvislosti si dovolím konstatovat, že vůbec nechápu za jaké skutky je vlastně povyšován, když za celou dobu jeho (ne) činnosti v ústřední pozici, se požární ochrana stále více stává služkou civilní obrany (skoro mám pocit, jako když za každou udělenou generálskou prýmku náčelník dovoluje do služebního zákona připsat další „nehasičskou“ povinnost – už mi tam pro HZS chybí snad jenom „sběr psích výkalů“).

V souvislosti, jakým směrem se ubírá tento svět, si však kladu otázku, zda v oblasti povyšování neudělali „soudruzi“ na Gř HZS, anebo ve vlivném „Klubu hasičských důstojníků“ chybu, pokud nepovýšili do hodnosti generalissima (ky) alespoň jednu zasloužilou příslušnici modrého Sboru. Neboť dokonce mezinárodní drogistický gigant stáhne z obalů produktů značky Always symbol Venuše (♀), protože ne všichni, kteří dnes menstruují, jsou ženy…?!?

Poznámka: Tak nevím – napadá mě indiánské přísloví: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

Ručka.jpg(1 kb) Spíše než titulek: „Drama v Bohnicích“, ve věci nedávného zásahu pražských hasičů u požáru venkovního rozvaděče bytového domu:

by z publikované fotogalerie (na portálu www:pozary.cz) provedenému zásahu více slušel název jedné české pohádky: Hrnečku vař:

Poznámka: Docela výstižně „kvalitní“ profesionální výkon zúčastněných glosoval jeden diskutující: „v těch Bohnicích by měli někteří zasahující příslušníci zůstat již natrvalo…“.

Ručka.jpg(1 kb) Na základě informace z minulého Zápisníku se podrobněji vracím ke dvěma příspěvkům v odborné sekci „Požární ochrana“, prezentovaným na XXVIII ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2019, pořádané v záři na VŠB - TU Ostrava.

V prvním z nich: „Pokročilé modely pro požární modelování“ mě přednášející pedagog z pražské ČVÚT (F.W.) opět přesvědčil, že je možná dobrý statik, ale naprosto mizerný „hasič“. Bohužel v tomto případě nejde o běžné konstatování faktu, neboť pan učitel je současně řídící subjekt při čerpání cca 17,3 miliónu Kč (přidělených ze státního rozpočtu, aby se tři tuzemské VŚ naučily požární simulační modely). Přitom publiku, s docela vážnou tváří, ukazoval, jak v uzavřeném boxu ze sádrokartonu, o rozměrech 2 x 2 x 2 metry, spalovali v simulačním modelu jednu malou hraničku dřeva a přitom měřili vnitřní teplotu. K věci se sluší připomenout, že MV po desetiletí neposkytovalo oboru PBS žádné finance (ani na tvorbu ČSN řady 73 08xx) a nyní, jako garant „bezpečnostního výzkumu ČR“, plýtvá z veřejné podpory zcela neadekvátními částkami (to zase bude inflace vědeckých titulů pro příslušníky HZS, co se spolu s vyvolenými VŚ bratříčkují…).

Pro bližší srovnání - realita je dnes taková, že v praxi se nedělají „vědecké“ simulace pro „kadibudky“ (s objemem vnitřního prostoru 8 m3), ale pro konkrétní objekty ve skutečném měřítku (stavební i technologická část), s půdorysnou plochou třeba 30000 m2, kde se současně modeluje reálný požár + hašení sprinklery + funkce SOZ + viditelnost + toxicita zplodin + teplota v bezprostředním okolí konkrétních stavebních prvků + radiace kolem požárně neuzavřených otvorů a v neposlední řadě celková evakuace osob:

Pokud se první vystupující, alespoň snažil upozornit, že za erární milióny se něco maličko přiučil. Ten druhý z VŠB – TU Ostrava (A.T.), v příspěvku: „Aktualizace ČSN73 0873 Zásobování požární vodou v rámci bezpečnostního výzkumu“ prokázal, že (za dalších 3,859 milionu Kč ze státního rozpočtu) vůbec nic nepochopill a současně nic nevyzkoumal.

Pokud nahlédnu do oficiálního zadání: „Cílem projektu je vytvořit certifikovanou metodiku pro hodnocení požadavků pro zásobování stavebních objektů požární vodou a jinými hasivy. Metodika bude využita pro systémovou revizi ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou s dopady na návazné předpisy legislativní povahy“ – napadá mě analogie jako kdyby Akademie věd ČR vypsala tuzemskou veřejnou soutěž na zpracování metodiky revize “Obecné teorie relativity“, neboť se vůči počátku 20 století objevilo více subelementárních částic, a zpracování se ujal „vědec“, který sice měl tuto problematiku ve školních osnovách, ale jeho učitelé plánovanou látku přeskočili a základům teorie se proto vůbec nenaučil…

Přiznávám, že jsem byl naprosto konsternován, jaké „poznatky“ řešitel úkolu přítomným posluchačům nabízel (někteří mu dokonce na závěr vystoupení zatleskali – asi známí). Zejména pak srovnání naměřeného výtoku vody z nového potrubí (cca 35 l/s) s hodnotami podle tabulky 2 ČSN 73 0873. Anebo když polemizoval s předimenzovaným objem vody v nádrži pro požární úsek rodinného domu (o ploše do 200 m2), vůči nedostatečnému objemu vody v nádrži pro požární úsek logistického skladu (s plochou 10 x větší …)????. Při samotném vystoupení jsem kolem sebe slyšel poznámky přísedících, že v ČSN jsou přece uváděny hodnoty průtoku pro průměrně staré potrubí (cca 40 let) a že zásoba vody v nádrži neslouží pro definitivní uhašení požáru, ale jde o potřebu pro dobu 30 minut úvodního hašení požáru, kdy se má velitel zásahu (podle aktuálního rozvoje) rozhodnout, jaké způsoby dodávky vody dále zvolí. Sám bych ještě doplnil, že avizované „předimenzování“ potrubí, konkrétně jmenovité světlosti DN 80 pro rodinné domy, je dokonce tuzemská výjimka z vyšší hodnoty (tehdejší direktiva EU stanovila pro požární účely min. DN 100 mm, ale v ČR jsme ji zatím nemuseli převzít, neboť v roce 2003 jsme ještě nebyli řádnými členy EU).

K veřejně vznášeným připomínkám k textu normy, mi coby osobně přítomnému zpracovateli ČSN 73 0873, nebylo dovoleno vznést byť jedinou námitku. Možná z obavy, že požádám, ať přednášející všem přítomným v sále vysvětlí, co vlastně patří mezi základní principy této normy - neboť nejen já, ale i řada délesloužících příslušníků HZS a praktikujících profesních projektantů z jeho příspěvku seznala, že je totiž vůbec nezná.

Z celého vystoupení i z nemožnosti diskuse k tématu bylo podle mého soudu patrné, že se plní jisté externí zadání. Zřejmě „vítr fouká“ ze strany tuzemských developerů, kterým se u „kobercové bytové zástavby“, realizované v okrajových částech současných sídelních útvarů, nelíbí požadavky v položce 1 tabulky 1 ČSN 73 0873 a také zbytečné nevyužité plochy kolem „překážejících“ nadzemních hydrantů. Strategie může být jednoduchá (viz následující bodový scénář) - najdou „užitečného idiota“, nejlépe ve formě nějaké státní instituce, který „černou“ práci vykoná za ně:

Moc dobře si pamatuji, kolik v roce 2003 erár stálo zpracování ČSN 73 0873. Z veřejně publikovaných statistických údajů je zřejmé, že v roce 2019 se vůči roku 2003 inflace v ČR nezvedla 82,7 x (přitom v konkrétním případě má jít pouze o sepsání „metodiky“, která by vedla k revizi ČSN 73 0873, nikoliv o skutečné znění této normy). Proto jsem v dané záležitosti požádal ve stejný den MF ČR a současně také MV ČR, aby tento úkol zrušily a zabránily zbytečnému plýtvání prostředky státního rozpočtu. Ministerstvo financí do deseti dnů sdělilo, že si váží mého zájmu o úsporu finančních prostředků, ale že úkol Vl2019201211165 je v gesci MV ČR, abych se obrátil tam. Jenže netušili, že jsem tak již učinil a dokonce jsem jim konstruktivně napsal dvě změny, které by bylo potřeba v rámci dílčí změny ČSN 73 0873 udělat:

  1. V tabulce 1 se vzdálenosti mezi jednotlivými hydranty mezi sebou i vzdálenosti hydrantů od objektů zvýší na hodnoty, navrhované již v konečném znění ČSN 73 0873:2003 (na které Gř HZS nepřistoupilo, s odkazem na tehdejší plošné pokrytí území požárními jednotkami se stálou službou).
  2. Taxativně požadovat zřízení zásoby požární vody v nádržích u objektů, které mají obvodový nebo střešní plášť proveden z lehkých sendvičových panelů, ve kterých tvoří jejich vnitřní izolace napěněné plasty (doporučuji vycházet z aktuálních statistických údajů a kloním se min. zásobnímu limitu 1000 m3).

Poznámka: Není žádným tajemstvím, že z MV ČR se nikdo neozval. Rovněž je škoda, že zpracovatel úkolu z VŠB–TU Ostrava, fakulty bezpečnostního inženýrství, případně jeho nadřízený, nenašli v poskytnutých financích částku 2 x 26,- Kč na jízdenku místní MHD (principy ČSN 73 0873 bych jim doma vysvětlil zcela zdarma). Ve věcné souvislosti však lituji jiné skutečnosti – v tomto roce, kdy si připomínáme 30. výročí "sametové revoluce", mi přijde paradoxní, že na státní vysoké škole nemůže na obhajobu své práce vystoupit člověk, jehož práce je na akademické půdě veřejně kritizována (za to jsem se rozhodně dne 20. listopadu 1989 nepřidal v první vlně pedagogů k tehdy stávkujícím studentům na VŠB). V kontextu událostí je až neuvěřitelné, že na zmíněné konferenci o tom, zda je možná diskuse k tématu nebo nikoliv, rozhoduje osoba, která v té době byla prokazatelně aktivním členem KSČ i Svazu československo-sovětského přátelství na tehdejším krajském národním výboru v Ostravě.

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 10/2019 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník