Ručka.jpg(1 kb) V pátek 23. listopadu veřejnoprávní ČT, uvedla během hlavní večerní zpravodajské relace Události příspěvek na téma: „Napomenutí za pálení červených trenýrek na Hradě neplatí“. V reportáži mě ani tak nepřekvapila právní stránka věci (údajně přestupkové řízení mělo být vedeno s českým státem a nikoliv s prezidentskou kanceláří); naopak velmi mě zaujaly osoby, které se tohoto „představení“ aktivně zúčastnily:

Laik by konstatoval, že přítomní hasiči se zpronevěřili svému nejvyššímu poslání (hasit požáry) a místo toho, k obveselení prezidenta + jeho kamarily, je sami zakládají. Přitom profesně zaměřený občan může usoudit (podle výstroje „paličů“ a ochranných pomůcek), že se jedná o příslušníky HZS, kteří se v pracovní době vědomě podílejí na evidentní politické prezentaci skupiny zájmových osob.

S nemalou dávkou tolerance snad lze uznat argument, pokud by v rámci výkonu služby oba příslušníci pasivně stáli nedaleko ohně s plným kbelíkem vody a hlídali jeho případné rozšíření (i když takovou činnost může zastat obyčejný „hradní“ zahradník). Co dodat - poměrně smutný příběh; zbývá jen doufat, že stejné politické smýšlení nezastává v ČR celý modrý Sbor.

Poznámka: Jako řádný daňový poplatník doporučuji podle rozpisu služby dohledat, kdo se dne 14. června 2018 na pražském „pálení trenýrek“ aktivně podílel a zejména skutečnost, který velitel vydal příslušný rozkaz. Po identifikaci mají být dotčené osoby, pro hrubé porušení pravidel „apolitičnosti“, od modrého Sboru propuštěny ….

Ručka.jpg(1 kb) Manželka dostala chřipku a pověřila mě mj. nákupem jedné poloviny chlazené drůbeže. V nejbližším supermarketu TESCO zrovna kachnu neměli, a tak jsem navštívil vzdálenější Globus. Nákup jsem sice pořídil, jenže k tomu dva odstrašující, profesní snímky (hloupým mobilem) hlavních vstupů/východů do zmíněných objektů:

Exit TESCO

Exit GLOBUS (jako přes kopírák)

Provedení dveří na únikových cestách z hlediska požadavků PBS není žádná „atomová věda“ (ani u shromažďovacích prostorů). Proto bych očekával, že při schvalování dokumentace staveb, při jejich kolaudacích, anebo během pravidelné kontrolní činnosti, si dokonce i méně zdatný příslušník HZS všimne chybějícího panikového kování s horizontálními madly na dveřních sestavách, osazených v průběhu celé únikové trasy (nejen proto, že východy jsou označeny mezinárodní značkou Exit). Nechci zde podrobně rozebírat proč vodorovně posuvné dveře ani náhodou nelze příslušným panikovým kováním vybavit (k tomu slouží výlučně křídla otvíravá v postranních závěsech) a donekonečna opakovat fakt, že jakékoliv tlačítko vedle dveří není žádným dveřním kováním a panikovým zvlášť.

Možná Vám přijde podivné, pokud jsem na místě samém hledal jiný „použitelný“ Exit. Bohužel nejbližší další vypadal následovně (v rozporu s požadavky ČSN 73 0831 dveře nelícují se stěnou vnitřního shromažďovacího prostoru a nepřípustná nika způsobí vysokou míru ohrožení evakuovaných osob, zejména nepřiměřeným tlakem na čele fronty – paradoxně v hluboké nice zavěšený hasicí přístroj vzniklou panikovou situaci nijak nezlepší):

Poznámka: Z hlediska vyššího principu mravního si kladu otázku - za co vlastně místní modrý generalissimus dostává výplatu? Jaké má v oblasti požární prevence podřízené a proč už dávno nebyl v těchto objektech zastaven provoz - minimálně do doby odstranění již existujících závad, které podstatným způsobem zhoršují podmínky bezpečné evakuace osob?

Ručka.jpg(1 kb)

Možná Vám přijde zbytečné, vyhlašovat profesní blbost roku v časech, kdy trestně stíhaný premiér ČR nemá dost odvahy k tomu, aby za denního světla přišel o státním svátku 17. listopadu s kyticí na pražskou Národní třídu (plíží se tam potmě jako zloděj – vyjádřeno jeho svérázným nářečím: „Nech si to každý uvědomí…“) a prezident republiky (na rozdíl od hojných návštěv komunistické Číny), si tam netroufal přijít vůbec.

Přesto všechno dodržím tradici. Letos se do nejužší nominace dostaly dva případy. Prvním z nich je právě dokončovaný sklad pneumatik o výšce 50 metrů v průmyslové zóně u Žatce, kde k hašení požáru (podle územního mluvčího modrého Sboru) má být blízko objektu skladu dislokováno lezecké družstvo HZS (předpokládám, že zkušený velitel zásahu chlapy do takového prostoru nikdy nepošle a současně neznám v ČR žádného soudného profesního „experta“, který by takové řešení nějakým všemocným papírem „obílil“).

Vítězem za rok 2018 se stává ostravský případ, ve kterém část velkoskladu, s původním sortimentem textilního zboží, se změnila v ploše 3392 m2 na blokové skladování „zábavní pyrotechniky“. Zařazení na první místo ankety vychází z celé řady podivu - trestu hodných okolností:

Poděkování vítěze ankety se získat nepodařilo. Vzhledem k očekávanému procesu explozivního hoření v případě vzniku požáru, si dovolím konstatovat, že výrok místního HZS o tom, jak u nich v kancelářích: „zábavná pyrotechnika není pyrotechnikou“, je stejně pravdivý, jako kdyby někdo v obchodě nabízel zákazníkům „dietní sádlo“.

Ručka.jpg(1 kb)

Zase mi časem otrnulo. Po nedobrých zkušenostech v roce 2015 se zpracováním simulačních modelů (konkrétně v průmyslové zóně Mošnov) jsem se rozhodl, nepřijímat další tuzemské zakázky. Jenže, opět jsem se letos nechal přemluvit (ke zpracování simulačního modelu pro stávající objekt na území ČR) a soudím, že celá záležitost tradičně nedopadne dobře (pracuji hlavně „pro radost“ a nezemřu hladem, pokud od zakázky odstoupím).

Objednatel mi nedávno poslal k vypořádání přes 100 připomínek, které k závěrečné technické zprávě (pomocí amerického simulačního modelu FDS) vyslovil příslušný územní odbor HZS. Rozsáhlý elaborát jsem dočetl po 10 stránku ze 45 (nejprve jsem se dotázal objednatele, zda skutečně jde o vážně míněnou věc), než jsem se rozhodl zavolat a poté i napsat na dotčený HZS - aby mi k případné opravě zaslali oficiální cestou jenom relevantní připomínky:

Pro krátkou informaci o jejich závažnosti pominu takové, které požadují, abych změnil text: „první jednotka HZS“ na formulaci: „první jednotka PO“, s doplněním v závorce, že se musí jednat o jednotku JPO I; podotýkám, že níže vybrané tři příklady, ilustrující práci místního státního orgánu, nejsou legrace:

  • Proč je záměrně potlačeno otevření sprinklerových hlavic v kontrolních simulacích?
  • Proč je přidán fiktivní příhradový vazník? Střecha může spadnout?
  • Neměla by být červená kostička indikující aktivaci EPS umístěna více pod stropem, hlásiče EPS jsou přece umístěny na stropě?

Na vysvětlenou uvádím, že kontrolní výpočet slouží k tomu, aby se v ložisku požáru prokázalo samovolné hoření materiálu a ověřily se parametry úvodního rozvoje požáru (proto nelze při této kontrole spustit sprinklery). Fiktivní příhradový vazník byl v 3D modelu vložen záměrně přímo nad ložisko požáru, neboť ve skutečnosti se bezprostředně nenacházela žádná nosná ocelová konstrukce; vazník měl inertní charakter (tj. bez vlivu na výpočet simulace) a sloužil pouze k instalaci termočlánků, měřících absolutní okolní teplotu u spodní pásnice fiktivního vazníku. V posuzovaném prostoru (cca 25 000 m2 a světlé výšce 9,5 m) nedovolí výchozí měřítko výstupní grafiky vidět na LED kontrolku instalovaného opticko-kouřového hlásiče; proto se do programu přidává informativní barevná kostka (o velikosti zpravidla 1 x 1 x 1 m), která se ihned po aktivaci prvního hlásiče viditelně zobrazí v libovolně zvoleném bodě (její umístění nemá s reakční dobou, ani s instalační pozicí dílčího hlásiče vůbec nic společného a může být situována kdekoliv, třeba i nad střechou objektu).

Zřejmě nemá cenu připomínat, že vše, co jsem uvedl výše, je rozvedeno v textu závěrečné TZ k simulaci FDS (výslednou zprávu vždy sepisuji tak, aby posuzované problematice porozuměl také objednatel, který je zpravidla profesní laik).

Poznámka: V žádosti o relevantní připomínky jsem uvedl, že lituji, pokud se dnes výkon státní správy může provádět i tímto způsobem. Nebyl jsem schůzce osobně přítomen a tak neumím blíže rozlišit, zda se jednalo o nízkou erudici, anebo o obstrukční jednání orgánu. Fakticky se tímto postupem dostávám na opačnou stranu zcela paradoxní skutečnosti – na jedné straně nemohu vyjít ven, abych nenarazil na nějaký fatální zločin z oboru PBS (několikapodlažní „jednopodlažní“ objekty, násobně překročené mezní rozměry požárních úseků, účelově posuzované objekty sociální péče, blokovaná paniková kování systémy EPS, stovky diváků v hledišti bez jediného započitatelného východu ….), a to vše zpravidla tolerovano při výkonu SPD. Přitom na druhé straně vadí fiktivní vazník, který je evidentním řešením na straně bezpečnosti nebo umístění pomocné identifikační kostky v jiné výškové poloze, než je kouřové čidlo. Věc má podle mého soudu širší dopad – pokud budeme odmítat průkazy PBS ověřenými simulačními modely, případně jiné poctivé, dosud fyzikální pravidla respektující profesní práce, o to více připravujeme živnou půdu pro ničím nepodložené „papírové expertízy“ z dílny „brouk Pytlík i syn“ (přitom motivací pro schválení orgánem HZS může být fakt, kdy „zpracovatel“, nezřídka sedící „na dvou židlích“, působí současně v instituci, na níž si houf státních zaměstnanců „zvyšuje“ dalším „studiem“ svou „vědeckou“ kvalifikaci…)

Ručka.jpg(1 kb)

Na závěr roku tradiční fotka, ze které je evidentní, jak v civilizovaných zemích, i bez „kotlíkových dotací, sousedé proti sobě ze svých topenišť nevedou chemickou válku (stačí mi v podvečer vyhlédnout z okna našeho druhého domova v Dorfgasteinu):

Ručka.jpg(1 kb)

Ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2018 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník