FPlog.jpg(56 kb)

Hlavní stránka

  Simulační modely v oboru požární bezpečnosti staveb

Simulační modely - Po roce 2000 se začaly dynamicky rozvíjet uživatelské aplikace matematicko-fyzikálních modelů, které probíhají ve skutečných podmínkách stavebních objektů a současně v reálném čase.

V oboru požární bezpečnosti staveb dnes používáme ověřený Fire Dynamics Simulator (FDS), nejnovější uživatelskou verzi 6, včetně vizualizační nástavby Smokeview, jehož vývoj, údržba i aktualizace výchozího software spadají pod vládní instituce USA, konkrétně National Institute Standards and Technology (NIST), U.S. Department of Commerce.

Zvolený simulační model obsahuje výpočtové algoritmy, jehož základem jsou fyzikální nebo fyzikálně-chemické procesy, probíhající v daném prostoru v závislosti na čase (vlastní zdrojový kód pro konkrétní příklad se musí naprogramovat) - pro potřeby provozní praxe je možné specifikovat základní nabídku využití v následujích oblastech:

POZNÁMKA 1 Simulační model zaznamená výstupní data do číselných souborů typu Excel. Vedle toho je propojen s vizualizačním programem Smokeview, který výsledky trojrozměrně zobrazuje. Navíc ve výchozím programu lze pro větší názornost zobrazení některých stavebních konstrukcí nebo zařízení nastavit jako "transparentní" (tj. fyzicky jsou během vlastního výpočtu přítomny, ale při zobrazení umožňují průhled do posuzovaného prostoru). Současně lze časový průběh simulace publikovat také formou videosekvence, kterou si může prohlížet i méně znalý uživatel.

POZNÁMKA 2 Jak již bylo uvedeno v úvodu, simulační model má z hlediska komfortu uživatele jednu nevýhodu - musí se pro konkrétní případ naprogramovat. Na druhé straně zdrojový text programu se archivuje - lze jej kdykoliv zkontrolovat, ověřit zadané parametry a spustit znovu. Navíc, pokud již máme vytvořen 3D model objektu nebo posuzovaného prostoru, je možné provádět celou řadu alternativních výpočtů pro nalezení efektivního řešení.

POZNÁMKA 3 Kontakty pro konzultaci případného zpracování simulačního modelu, včetně specifikace vstupních podkladů, cenových podmínek i termínů provedení - jsou uvedeny v nabídkové položce 13. Základní informace ... těchto internetových stránek.

Ukázka video sekvence z průběhu evakuace osob v reálných podmínkách: