Pelc logo

Hlavní stránka

Úvodní informace (k ČSN EN 1991-1-2:2004)

Všechny komentáře v této části se týkají převzaté ČSN EN 1991-1-2:2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru (dále jen Eurokód 1).

Systémově patří Eurokód 1 do skupiny návrhových norem, podle kterých lze za definovaných podmínek, stanovit výpočtem hodnotu požární odolnosti stavební konstrukce. Tento postup je možné rozdělit do několika na sobě závislých kroků:

  1. vyhodnocení požárního rizika konkrétního požárního úseku, určení stupně požární bezpečnosti a stanovení požadavku na dobu požární odolnosti (návrhová hodnota) příslušné stavební konstrukce - standardní postup podle norem řady ČSN 73 08xx ;

  2. analýza možného přestupu tepla do stavební konstrukce v případě požáru, pro daný časový úsek - provádí se podle Eurokódu 1;

  3. výpočet hodnoty požární odolnosti pro konkrétní výrobek, za podmínek teplotní analýzy zvolené v předchozím 2. kroku - postup podle připravovaných ČSN EN 199x-1-2 (Eurokódy 2, 3, 4, 5 a 6 pro prvky betonové, ocelové, ŽB konstrukce - spřažené a zdivo);

  4. stanovení ekvivalentní doby vystavení stavební konstrukce účinkům požáru - postup podle přílohy F Eurokódu 1;

  5. porovnání vypočtené hodnoty požární odolnosti s návrhovou hodnotou (viz. 1. krok) a současně s ekvivalentní dobou vystavení účinkům požáru (viz. 4. krok) - v obou případech musí být vypočtená hodnota větší než hodnoty, se kterými je srovnávána.

POZNÁMKA   Není dovoleno použít vypočtenou hodnotu požární odolnosti bez jejího porovnání s návrhovou hodnotou a hodnotou ekvivalentní doby vystavení účinkům požáru (viz. článek 2.5 odst.2 Eurokódu 1 a odst.6 Přílohy F Eurokódu 1).