Český normalizační institut

Ing. Ludmila Kratochvílová

Biskupský dvůr č. 5
110 02 Praha 1 – Nové Město

V Ostravě dne 2005-08-08

Věc: Stanovisko ke znění normy - žádost

Při kolaudaci stavebního objektu, umístěném na území České republiky, vznikly dva různé názory na uplatnění národní přílohy k ČSN EN 1991-1-2:2004. V uvedené souvislosti Vás prosím o písemné stanovisko, zda znění článku NA 2.1 informativní národní přílohy NA ČSN EN 1991-1-2:2004 má pouze doporučený charakter nebo zda je nutné, v souvislosti s výchozím článkem 2.4, odstavec (4), poznámka 1 a zněním národní předmluvy, jej považovat za závazný.

Osobně bych Vás s takovou záležitostí neobtěžoval, ale podání jsem obdržel cestou TNK 27 a vydané stanovisko má sloužit k uzavření kolaudačního řízení již realizovaného objektu.

Zdůvodnění:

Protože jsme si v TNK 27 byli vědomi neslučitelnosti parametru "ekvivalentní doba vystavení účinkům požáru" podle EN 1991-1-2 s principy inženýrského přístupu k navrhování požární bezpečnosti staveb platným v ČR, doporučila TNK 27 (viz. zápis ze dne 4.12 2003, hlasování 13:1), aby u článku NA 2.1 byla uvedena doporučená formulace - že postup podle přílohy F lze použít.

Doporučení TNK 27 však nebylo ČNI akceptováno a navíc byl článek NA 2.1 ještě dále formulačně upraven. Kam pak až může vést neuvážení přebírání evropských norem a neakceptování názoru odborné veřejnosti lze ilustrovat na příkladu, ke kterému se vztahuje tato žádost:

Největší tuzemský výrobce dřevovláknitých desek se rozhodl nadstřešit skládku dřevěného odpadu u kotelny. Projektant (u stavby o půdorysné ploše 1000 m2) postupoval tradičním způsobem - navrhl ocelovou konstrukci, do výše cca 3 m použil zděnou vyzdívku, zbytek obvodových stěn ponechal až po plechový střešní plášť bez výplně. S ohledem na dispozici sousedních objektů si stabilita vyzdívky (pro zajištění odstupových vzdáleností) vyžádala návrhovou požární odolnost ocelových konstrukcí R 15. Aby nebylo nutné ocelové konstrukce přístřešku chránit protipožárním nátěrem, přistoupil projektant na často používané řešení - provedl výpočet požární odolnosti ocelové konstrukce podle ENV 1991-2-2:1995 (postup výpočtu je shodný s posledním zněním EN 1993-1-2). Při kolaudaci bylo požadováno, aby vypočtenou hodnotu nesrovnával s národní návrhovou dobou požární odolnosti R 15 (v jejíž hodnotě je zohledněna také "bonifikace" jednopodlažních objektů), ale s ekvivalentní dobou vystavení účinkům požáru podle přílohy F ČSN EN 1991-1-2.

Na tomto požadavku není nic divného, až na skutečnost, že její hodnota činí pro daný objekt 212 minut (jen pro srovnání - ekvivalentní doba podle dlouhodobě ověřených tuzemských předpisů činí 22.3 minuty). Důvodem řádového rozdílu je skutečnost, že v evropské normě do rovnice, která má mít časový charakter, je zařazena také pravděpodobnostní veličina - půdorysná plocha. To jen dokazuje, že také některé části EN 1991-1-2 nevycházejí z fyzikálních principů (tj. kdy požární odolnost je přímo úměrná množství hořlavých látek), ale preferují jiné skutečnosti, např. aby pojišťovací společnosti neutrpěly v případě požáru velkou ekonomickou ztrátu (tj. požární odolnost je úměrná velikosti plochy).

S pozdravem

František P E L C   

Následuje předmětné stanovisko ČNI ze dne 1. září 2005: