Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0835:2006- změna Z2:2020, kapitola 2

Naše kancelář opakovaně registruje profesní dotazy ke zmíněné problematice normy (věcně na danou skutečnosti již upozornil Zápisník z února 2020); nyní se k této záležitosti podrobněji vracíme.

Nejprve uvedeme text původního ustanovení:

2 Normativní odkazy

V této normě jsou na příslušných místech textu odkazy na normy uvedené níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů na normy platí vždy nejnovější vydání citované normy.

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

ČSN 73 0802:2000 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

CSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – Základní ustanovení

Následuje „inovovaný“ text (úpravy jsou červeně vyznačeny, nepřípustné pasáže pak tučně):

2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo nákladů – Evakuační výtahy

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0833:2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

CSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – Základní ustanovení

Faktická poznámka: Úvodní odstavec v roce 2006 zformuloval pověřený pracovník české normalizační instituce, s vysvětlením, že kapitola: „2 Normativní odkazy“ musí být po roce 2004 povinně zařazena v každé nově vydávané nebo novelizované ČSN (aby struktura norem byla v souladu se zavedenou metodikou EU).

Saturnin konstatoval, že přání spolku zájmových osob nebylo v tomto případě zasazeno do reálného kontextu obsahu normy. Současně dodal, že neprofesionalita státního aparátu se projevila nejen při Covidu a zainteresovaní úředníci, kteří podporovali nebo schválili tento normativní nesmysl, by měli evolučně skončit jako zbytečný živočišný druh.

Abychom dostáli tradici naší kanceláře, uvádíme věc na pravou míru:

Poznámka: Ryze exaktně, podle obecně platných evakuačních rovnic (v ČR jsou uvedeny např. v příloze B ČSN 73 0831:2001) - aby bylo možné zvýšit jednotkovou kapacitu únikového pruhu po rovině na hodnotu Ku = 50 osob / minutu, je nutné současně zvýšit hustotu osob na hodnotu D = 2,6 osoby/m2. Jenže při zvýšení hustoty osob se naopak sníží jejich rychlost pohybu na v = 29,4 m/minutu, což zpětně generuje jednotkovou kapacitu max. 42 osob (proto je nezbytné považovat za relevantní hodnoty z ČSN 73 0802:2000).

František Pelc + Saturnin (dáno L.P. - říjen 2021)