Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0834:2011 - článek 5.6.13 a 5.6.15

Tak nám zabili nástavby …” parafrázoval Saturnin legendární výrok, když se podíval na vpravdě inovativní rozšíření původních článků 5.6.13 a 5.6.15. (v následujících citacích jde o tučně zvýrazněný text):

5.6.13 Částečně chráněná úniková cesta podle 5.6.1 b2) nebo b4) může nahradit jedinou nebo druhou a další chráněnou únikovou cestu typu A; tato možnost se nevztahuje na budovy s vnitřními shromažďovacími prostory podle ČSN 73 0831, na budovy podle 3.10 ČSN 73 0833:2010 a na budovy zdravotnických zařízení a sociální péče podle ČSN 73 0835, kromě zařízení skupiny AZ1.

Poznámka:   Velmi často se nástavby zřizovaly právě nad budovami pro bydlení skupiny OB2. Častým realizačním problémem, bylo přesvědčit všechny uživatele bytů v dotčeném vchodu či v objektu, aby souhlasili se stavebními úpravami, nutnými k náhradě stávajících vchodových dveří do bytu za požární (pro splnění jedné z podmínek vytvoření CHÚC typu A). Možnost řešit tento problém použitím částečně chráněné únikové cesty, byl proto jednou z priorit předchozí revize ČSN 73 0834 v roce 2000. Jenže, současným vložením omezujících podmínek a zejména odkazem na nový článek 3.10 ČSN 73 0833:2010 a dále na poznámku 16 ČSN 73 0802:2009 se v budovách skupiny OB2 dostáváme až k osobám starším 60- ti let, což u řady objektů může klidně vést, přes další vysvětlující poznámku u článku 3.10 ČSN 73 0833:2010, k překročení předpokládané hodnoty nadpoloviční většiny osob s omezenou schopností pohybu (nehledě k tomu, jak se může struktura obyvatel a jejich podíl na celkovém počtu v průběhu užívání budovy měnit). A jednoznačně není vyřešen ani případ, kdy jenom v části budovy se budou vyskytovat obytné buňky, určené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jaksi nedomyšlená je také vazba mezi limitem 12-ti projektovaných osob a současném předpokladu nepřekročení nadpoloviční většiny osob v objektu. A aby zmatků nebylo málo, tak ČSN 73 0835 použití jedné částečně chráněné únikové cesty, na místo chráněné únikové cesty, u změn staveb zařízení sociální péče, za normou definovaných podmínek, dovoluje.

5.6.15 V objektech s prostory OB 2 (které však nejsou umístěny v domech pro bydlení projektovaných podle typových podkladů,) a OB 3 podle ČSN 73 0833 může být chráněná úniková cesta typu B podle 5.6.14 nahrazena částečně chráněnou únikovou cestou podle 5.6.1 b2) nebo b4, pokud tyto objekty mají nejvýše čtyři nadzemní podlaží. Ponechané dveře bez požární odolnosti musí mít spáry mezi křídlem a zárubní (kromě spáry prahové) dotěsněny proti pronikání kouře a zplodin hoření.

Poznámka:   Většinou každý, kdo působí v oblasti PBS více než jeden rok se dopracuje k základnímu pravidlu, kdy v běžné dispozici u budov skupiny OB2 (tj. byty ústi přímo do schodiště) vystačí v nadzemních podlažích až do úrovně 4. NP s nechráněnou únikovou cestou, mezi 5. - 8. NP vystačí s CHÚC typu A (u změn staveb vystačil zpravidla s ČCHÚC) a teprve nad 8.NP nastává prostor k využití CHÚC typu B - takže není z principu zřejmé při náhradě CHÚC typu B bytových domů její současné omezení na objekty do 4. podlaží.

Nejen v dané souvislosti se nabízí se celá řada otázek:

Poznámka:   Pokud někdo chtěl řešit nástavby budov určených pro bydlení, měl především řešit prvotní problém, a tím je většinou rychlý rozvoj požáru v těchto nástavbách (zejména tam, kde se inovativně používají konstrukce “nic + polystyrén (PUR) + nic" a občas nějaký ten dřevěný trámek; a nikoliv postupovat sekundárně, eliminací požadavků na únikové cesty (protože ani jakákoliv chráněná úniková cesta problém rychlého rozvoje požáru v nástavbě nevyřeší a pro evakuaci by klidně stačila i původní ČCHÚC).

František Pelc