Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0810:2016 - článek 5.4.10

Opět jeden podnět ze skupiny profesních projektantů – tentokrát ke znění prvního odstavce ustanovení 5. 4.10. ČSN 73 0810:2016; konkrétně jde o aplikaci limitní požární výšky 30 m (pro názornost je dotčená část odstavce uvedena v současném znění):

5.4.10 Balkony, lodžie a pavlače umístěné před nebo v rovině obvodových stěn objektů s požární výškou h > 12,0 m musí mít výplně parapetů (příp. konstrukce zábradlí) z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. Pokud požární výška objektu h < 30,0 m, aniž by v přilehlých požárních úsecích bylo instalováno SHZ, musí být tyto výplně z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Požadavky se vztahují vždy na celý objekt (po celé výšce).

Saturnin prohlásil, že mu současná skutečnost už ani nepřijde divná, pokud úředně delegovaná skupina „odborných“ hlav v TNK 27, dnes vůbec neví, o čem ta PBS vlastně je. Jen ho stále překvapuje, proč si toho nikdo nevšiml ani v době, když pojízdný cirkus k předvádění znovu „inovované“ ČSN 73 0810 po dlouhé tři dlouhé roky brázdil územím ČR.

Pokud máme dostát tradici naší kanceláře, tak si dovolíme spekulovat, že při formulace textu prvního odstavce ustanovení 5.4.10 chtěl jeho pisatel zřejmě sdělit toto:

Saturnin si dokonce přečetl celý „inovovaný článek“ a poznamenal, že rozumí tomu, když do TNK 27 dosazený erární tajemník z pražského UNMZ, který před vydáním ČSN má provést editační korekturu odevzdaného textu, nerozumí PBS (tj. limitním požárním výškám, anebo když použijeme hořlavý materiál a přesto dále nemusíme posuzovat případný vznik požárně otevřené plochy); ale proč alespoň návrhový požadavek z Poznámky 1 nepřeřadil do závazné formulace tohoto ustanovení...?

František Pelc + Saturnin