Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0810:2016 - článek 5.3.5

Do naší kanceláře napsal profesní projektant, kterak narazil u HZS s výpočtem ohrožení osob na únikové cestě a poslal také kopii zamítavého stanoviska územního HZS k PBŘ stavby. Zdůvodnění se opíralo pouze o jeden argument – konkrétně, že kolem okenního otvoru bytu o šířce 600 mm nemůže vést osa únikového pruhu venkovního schodiště, a to ani ve vzdálenosti 800 mm, neboť v místě pohybu osob je prokázána hodnota radiace 12,99 kW/m2.

Celá situace se nám nejprve jevila jako nedorozumění – vždyť i při rychlosti evakuační chůze po schodech dolů, projde osoba kolem okna za dobu nejvýše 1,5 sekundy (což i při radiaci 13 kW/m2, zdaleka nedosahuje celkové tepelné expozice, přípustné během působení sice nižší hodnoty radiace 10 kW/m2, ale po delší dobu 5 sekund); vše mohl vyřešit jeden telefonát příslušnému orgánu (jenže nestačil, jeho zamítavé stanovisko se „opírá“ o současné znění normy, jejíž závaznost je podle úředního názoru potvrzena vyhláškou č. 23/2008 Sb.).

Pro srovnání nejprve uvedeme plné znění dotčené části ustanovení; přitom tučně zvýrazněný text představuje formulační přílepky, vepsané k původnímu textu normy až v roce 2016:

5.3.5 Ohrožení osob a šíření požáru se posuzuje podle těchto zásad:

  1. Osoby nejsou ohroženy, pokud hustota tepelného toku působící na unikající osoby měřená v ose únikového pruhu nejbližšího k sálavé ploše není vyšší než 10 kW.m-2 po dobu 5 sekund (započítaná rychlost pohybu osob je 0,5 m.s-1).
  2. Hustota tepelného toku působícího na osoby ze stěny EW (případně z jiné požárně otevřené plochy konstrukce) se určí podle intenzity požáru na konci evakuační doby v posuzovaném místě, nejméně však v době 600 sekund od počátku plně rozvinutého požáru (hustota tepelného toku se určuje podle normové teplotní křivky, pokud není podrobně stanovena v daných podmínkách jiná hustota tepelného toku).

    Mezní hodnota 10 kW.m-2 nesmí být překročena ani v případě, že by byly osoby vystaveny takovému tepelnému toku kratší dobu než 5 sekund.

Saturnin prohlásil, že ač nerad, musí si pomalu zvykat na stav, kdy v současných korupčních ČSN 73 08xx, přestávají platit fyzikální zákony – ale, když někdo taxativně zakáže pohyb osob kolem požárně otevřených ploch, a to v čase kratším než 5 sekund, mu přijde jako velmi zbrklý úlet (tímto "tvůrce" zrušil historické zkušenosti lidstva - zřejmě ani chlapi při pálení čarodějnic dnes nemohou skákat pře oheň a hospodyně přikládat polínka „holou“ rukou do kamen …). S analogií k vojenské terminologii Saturnin tento destruktivní přílepek řadí k vyhlášení špatného rozkazu, jehož splnění mohou někteří horliví frajtři po mužstvu vyžadovat; na závěr podotknul, že když četl Švejka, tak v mocnářství tehdy kvůli idiotismu superarbitrovali pro blbost dokonce jednoho člena generálního štábu.

Věc je však přece jenom vážná a vyžaduje od naší kanceláře seriózní uvedení na pravou míru:

Poznámka: Je více než vhodné, aby „dopisovatelé“ současných norem řady 73 08xx, pokud o dané problematice vůbec nic netuší, si o ní alespoň něco přečetli (třeba před stanovením striktního zákazu…).

František Pelc + Saturnin