Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0810:2016 - článek 13.1.1

Ještě ani nestačila zaschnout tiskařská čerň na papírovém vydání permanentně měněné ČSN 73 0810 a hned první den její úřední platnosti nám do naší kanceláře přišel dotaz s tím, že v kapitole 5 této normy chybí text původního článku 5.5.9 (dále je uvedeno jeho znění ve výchozí verzi z roku 2005):

5.5.9 Požární uzávěry (jakož i dveře – uzávěry bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání, apod.

POZNÁMKA: Další požadavky na užití jednotlivých požárních uzávěrů stanoví 9.13 ČSN 73 0802:2000 nebo 10.16 ČSN 73 0804:2002

Toto ustanovení až do 1. srpna 2016 bez úhony „vydrželo“ inflaci všech „korupčních“ úprav dotčené ČSN (jen se v něm později rozšířil text informativní poznámky). V této souvislosti se sluší připomenout, proč bylo konkrétní ustanovení do ČSN 73 0810 zapracováno - v roce 2004 jsme vstoupili do EU a v rámci tehdy připravované revize ČSN 73 0810 vznikl institucionální požadavek zapracovat do této projektové normy základní pravidla, která jsou v oblasti PBS stanovena v rámci EU a v kodexu ČSN 73 08xx dosud chybějí (dále citujeme ze Směrnice 89/106/EHS, přílohy I. Interpretačního dokumentu k základnímu požadavku č. 2 „Požární bezpečnost“, zejména pasáž z úvodního odstavce 4.3.1.8.3, která byla použita jako podklad k formulaci nového článku 5.5.9 v ČSN 73 0810:2005):

4.3.1.8.3 Bezpečnostní mechanismy dveří

- Uzamčené dveře na únikových cestách

Bezpečnostní mechanismus musí zajistit, aby dveře na únikových cestách (např. východové dveře), které mohou být při normálním provozu uzavřeny, mohli uživatelé při evakuaci používat a procházet jimi, a to bez použití klíčů nebo jakýchkoli jiných nástrojů a bez zdržení evakuace prostoru.

V roce 2011 Směrnici 89/106/EHS nahradilo Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (jeho znění ve vztahu k problematice PBS není zrovna konkrétní a interpretační dokument jsme se Saturninem na webu nenalezli, ale současně ani zmínku o faktu, že ČR má z tohoto nařízení povolenu nějakou výjimku); přesto nám přesunutí problematiky dveřního kování a hlavně její „rozšíření“ do samostatné kapitoly 13 ČSN 73 0810:2016 přijde více než zoufalé:

13.1.1 Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou).

Pokud je na únikové cestě počet osob podle ČSN 73 0818 (E) maximálně 100 a nejedná se o úniky ze shromažďovacích prostorů (podle ČSN 73 0831), je povoleno dveře na únikových cestách všech typů blokovat. Dveře jsou tak v běžném provozu blokovány (jsou opatřené speciálními bezpečnostními zámky, blokovány kódovými kartami apod.) a musejí být v případě evakuace osob odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Odblokování musí být:

  • a) samočinné systémem EPS, přičemž ve směru úniku musí být vedle dveří umístěný tlačítkový hlásič EPS (který mimo jiné samozřejmě odblokuje dveře bez prodlevy); tento tlačítkový hlásič musí být označen nejen jako hlásič EPS, ale musí být označena i jeho podružná funkce (odblokování dveří), nebo

  • b) pokud není v objektu systém EPS pak manuální (ruční – pouze tlačítky z obou stran), avšak to pouze v případě, že tlačítko je označeno obdobně jako v bodu a) a zároveň se jedná o tyto provozy:

    • b1) výrobní či skladovací provozy, případně garáže bytových domů, kde se může pohybovat pouze vymezený okruh osob, které jsou prokazatelně seznámeny s použitím tohoto tlačítka, resp. výjimečně jiných osob většinou v doprovodu takovýchto osob, nebo

    • b2) kde se jedná o evakuaci, která musí být prováděna prostřednictvím proškoleného personálu (např. mateřské školy, psychiatrické léčebny apod.).

POZNÁMKA 1: Za požárně nepřijatelné řešení blokace dveří na únikových cestách se považují varianty, které nezaručují požadovanou funkčnost požárních uzávěrů, např. krabička s klíčem u dveří, nebo uzavření požárních dveří pomocí řetízků, visacích zámků apod. Uzávěry nejsou používány při evakuaci osob (např. požární uzávěry otvorů instalačních šachet) mohou být a zůstat zamčené apod

POZNÁMKA 2: Předpokládá se splnění principů uvedených v ČSN 73 0848

Saturnin prohlásil, že nejen jazyková formulace (např. ve třetím odstavci se základ slova „blokovat“ vyskytuje 5 x), ale zejména věcný obsah nově zavedených ustanovení je variantou více než hloupou. A že se tímto stáváme první z civilizovaných zemí současného světa, která má ve svých předpisech úředně povoleno blokovat dveře na únikových cestách. Eminentně by jej zajímalo, proč eráru nevadí, pokud se u východu připouští ušlapat až 100 osob, když institut trestu smrti, dokonce i pro jednotlivé případy, jsme po roce 1989 zrušili a paniková situace, v dnešní neklidné době, může v objektu nastat, jen pokud někdo na ulici odpálí petardu nebo zapomene za WC příruční zavazadlo.

Vážnost situace vyžaduje, aby naše kancelář uvedla zásadní věci na pravou míru:

I když jsme zatím korigovali pouze jeden článek, tak jeho obsahem evidentně zdrcený Saturnin suše konstatoval, že i lidová "tvořivost" má mít určité hranice, které již dále nelze překročit. Aby se pak „tvůrce“ nestal pacientem ústavu, ve kterém skutečně nemá od východu klíče … a snad by klíče od erárních kanceláří měli odevzdat také institucionálně zodpovědní, kteří připustili, aby takové ustanovení v rámci ČSN vůbec vyšlo.

František Pelc + Saturnin

Poznámka: Celá situace kolem dotčeného inovativního ustanovení přijde naší kanceláři poněkud zpozdilá – místo abychom v současné situaci řešili problematiku, jak zajistit, aby se nepovolané osoby nedostaly do objektu - tak řešíme inverzní stav jak zajistit, aby se povolané osoby nedostaly z objektu ven, když už tam nepovolané osoby vstoupily něco spáchat….