Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0802:2009 – Poznámka u článku 10.4.8.1 (9.4.2)

V naší kanceláři jsme pomocí simulačního modelu řešili konkrétní projekt (rekonstrukce šestipodlažního bytového domu), ve kterém okna všech bytů, umístěná po obou stranách stávajícího schodiště (k němuž se z vnější strany přistavoval výtah), měla být opatřena neotvíravým, požárním zasklením; následuje citace přímo z textu PBŘ: „Dle ČSN 730802 čl.10.4.8.1 - poznámka, druhý odstavec. Posouzení vzdálenosti oken mezi CH.U.C. a přilehlými požárními úseky. Proti zakouření CH.U.C.

Vzhledem ke skutečnosti, že dotčený článek se netýká problematiky zakouření prostorů CHÚC, obrátili jsme se přímo na zpracovatele PBŘ, který nám sdělil, že požadavek stanovil podle poznámky na straně 59 ČSN 73 0802:2009, která se váže k článku 9.4.2.

Protože se situace v řadě ČSN 73 08xx po roce 2008 mění jako „svatí na orloji“, je vhodné seznámit čtenáře s příslušnou problematikou podrobněji:

Nejprve se jednalo o nový přílepek, vepsaný v roce 2009 do ČSN 73 0802 formou poznámky k článku 9.4.2, která se dále odkazovala na tehdy úplně nový přílepkový článek 10.4.8.1; blíže viz úplné znění:

POZNÁMKA Pokud v případě požáru by mohl z přilehlých požárních úseků téhož objektu vytékající kouř pronikat do otevřených oken chráněné únikové cesty, je vhodné volit jiné odvětrání než podle bodu a1). Za vyhovující lze považovat alespoň vzdálenost určenou podle 10.4.8.1 mezi okrajem okna chráněné únikové cesty a okrajem okna (či jiného otvoru) přilehlého požárního úseku.

Následuje citace věcně dotčeného druhého odstavce POZNÁMKY u článku 10.4.8.1 ČSN 73 0802:2009:

Pokud se použije přílohy pro posouzení vzdáleností oken (či jiných otvorů) mezi chráněnou únikovou cestou a přilehlým požárním úsekem, předpokládá se u okna chráněné únikové cesty pomyslná vzdálenost odstupu d = 1,2 metry; např. má-li přilehlý požární úsek pv = 45 kg/m2 a okno (2,5 x 2,0) m, má vzdálenost okrajů oken být (1,2 + 2,76) • 0,6 = 2,4 m. Je-li vzdálenost těchto oken menší, nepostupuje se podle přílohy F2, resp. 10.4.8.1.

Změnou Z3 (platnou od 1.3. 2020) se však znění ČSN 73 0802:2009 opět změnilo - původní POZNÁMKA k ustanovení 9.4.2 již v normě není a místo ní jsou uvedeny dvě poznámky zcela jiného zaměření; cituji:

POZNÁMKA 1 Okna zajišťující větrání chráněných únikových cest nemusí být otvíravá v celé jejich ploše. Rozhodující je ve smyslu požadavků tohoto článku čistá geometrická plocha, která je dosažena v případě otevření okna (otvoru). Ustanovení o aerodynamické ploše je v této normě uvedeno pouze jako informace.

POZNÁMKA 2 Pokud je příčné větrání zajištěno např. jedním oknem na hlavní podestě a jedním oknem na mezipodestě, vztahuje se požadavek na minimální ploch 1 m2 (resp. 5% půdorysné plochy), jak na okno na hlavní podestě, tak i na okno na mezipodestě.

Saturnin konstatoval, že doba evidentně vyspěla a normu i dílčí přílepky dnes může napsat každý, kdo jde zrovna kolem (i když o pravidlech tvorby nebo o obsahu ČSN vůbec nic neví a fyziku měl naposled v osnovách základní školy). Přesto ocenil tvůrčí kreativitu, spočívající ve vložení dvou nezávazných formulací do jediné věty: „ …by mohl + je vhodné…“ a rovněž inspirativní postup, kdy jedna poznámka se odkazuje na poznámku jinou… .

Setrvale v naší kanceláři opakujeme, že řešení návrhových požadavků formou textu „POZNÁMKY“ k příslušnému ustanovení ČSN, je po vstupu ČR do EU a nutného přijetí společných unijních pravidel pro tvorbu technických norem, nepřípustné (blíže viz současné znění MPN 1:2011 – „Zpracování, stavba, členění a úprava ČSN“, které vydal ÚNMZ Praha). Podle těchto pravidel může „Poznámka“ za normovým ustanovením obsahovat výhradně vysvětlující informace (jestliže formuluje něco jiného, třeba návrhový postup, je systémově neplatná). Přesto se pokusíme příslušnou věc uvést na pravou míru:

Poznámka: Naše kancelář neřešila skutečnost, proč v konkrétním případě nebyla u změny stavby stávajícího bytového domu navržena ČCHÚC…?

František Pelc + Saturnin