Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Fyzická osoba ……

V Ostravě 2008-04-04

Věc: ČSN 73 0873 – stanovisko ke znění normy

Elektronickou poštou ze dne 3 dubna 2008 žádáte o stanovisko k článku 6.9 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, ve znění z června 2003.

Předmětem žádosti jsou dva dotazy, které specifikujete následovně:

Dotaz 1: Je nutné, aby rozvodná potrubí byla provedena z nehořlavých hmot v celé své délce nebo jenom při průchodu požárním úsekem s vyšším součinem než a·p0,5 > 7,5 (v administrativní budově se prochází spisovnou)?

Dotaz 2: Jak pohlížet na navazující potrubí a případné odbočky z plastu, které mohou ovlivnit tlakové poměry?

Kromě Vašeho dopisu není k žádosti přiložena žádná další písemná nebo výkresová dokumentace.

Stanovisko:

ad)1 Požadavek dílčí části článku 6.9 ČSN 73 0873:2003 se ve specifikovaném případě týká zavodněných rozvodných potrubí k dodávce vody do hadicových systémů, které mohou volně (bez další ochrany) procházet prostory obsahující požární riziko. Pokud požární riziko, vyjádřené rovnicí a·p0,5 , překročí stanovenou limitní hodnotu 7,5 musí být volně vedené potrubní rozvody provedeny z nehořlavých hmot, a to ve vztahu k požárnímu úseku, ve kterém je tato hodnota překročena - nikoliv k celému objektu.

ad)2 V dotčeném požárním úseku (kde je překročen limit a·p0,5 > 7,5) musí být provedeny z nehořlavých hmot, také všechny případné odbočky ze zavodněných rozvodných potrubí k dodávce vody do hadicových systémů. Mimo tyto požární úseky pak mohou být zavodněná navazující potrubí, včetně odboček, provedena i z hořlavých hmot a mohou být vedena volně bez další ochrany.

POZNÁMKA   Výše uvedená stanoviska se nevztahují na zavodněné, volně vedené potrubní rozvody, sloužící k dodávce vody do hadicových systémů, pokud se jejich provedení z nehořlavých hmot podle ustanovení 6.9 ČSN 73 0873:2003 vztahuje k celému objektu (např. zahájení zásahu přesahující 15 minut, výškové objekty přes 45 m nebo současné napájení vnitřních odběrních míst a zkrápěcích systémů, či vodních clon).

František P E L C
(zpracovatel ČSN 73 0873:2003)

             podpis.jpg(2 kb)
Hlavní stránka
Zpět