Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Fyzická osoba …

V Ostravě 2021-02-22

Věc: ČSN 73 0831 – stanovisko ke znění normy

Elektronickou poštou ze dne 17. února 2021 žádáte o výklad dílčí části ustanovení D.2.2 z normativní (závazné) přílohy D ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

Předmětem žádosti je následující skutečnost a dotaz:

V rámci zpracování projektové dokumentace víceúčelové tělocvičny se řeší varianta jejího využití jako společenského sálu, kdy na ploše vlastní tělocvičny budou rozmístěny stohovatelné židle, jejichž řady vytvoří po nezbytně nutnou dobu prostor hlediště.

Dotaz: Pokud jsou řady sedadel, složené z jednotlivých, nepřipevněných židlí, ukončeny po obou stranách uličkou s odpovídajícími východy, je možné zdvojnásobit limitní počet sedadel v jedné řadě (podle posledního odstavce článku D.2.2 ČSN 73 0831)?

Kromě Vašeho dopisu není k žádosti přiložena žádná další písemná nebo výkresová dokumentace.

Stanovisko: Výchozí formulace ustanovení D.2.2 ČSN 73 0831, ve znění z prosince 2001, sice byla v červnu 2011 rozšířena přílepkem (ke druhému odstavci - stanovisko k jeho nesprávné formulaci viz níže), ale v konkrétním případě se dotčená část ustanovení nezměnila; proto je možné konstatovat:

Výjimečné rozšíření limitního počtu sedadel v jedné řadě, deklarované v závěrečném odstavci ustanovení D.2.2 ČSN 73 0831, se týká standardních hledišť, která trvale slouží k tomuto účelu, a proto je možné výjimku aplikovat výhradně u řad připevněných sedadel.

Stanovisko ke znění z června 2011:

V roce 2001 jsem kompletně zformuloval všechna ustanovení kapitoly D.2 Hlediště ČSN 73 0831 (na základě tisíců modelových výpočtů podle vlastního simulačního programu) – proto konstatuji, že rozšíření druhého odstavce ustanovení D.2.2 o text, cituji: „Pokud ve shromažďovacím prostoru je instalováno požární odvětrání SOZ, může se počet osob oproti tabulce D.1 zvýšit o 50 % a v případě instalace SHZ nebo DHZ o 100 % (při SOZ + SSHZ o 150 %)“, vykazuje všechny vlastnosti přílepku k původnímu řešení, které je věcně i formálně špatné, je zařazeno na nesprávném místě normy a je v rozporu se současnými poznatky v oboru PBS.

Zdůvodnění:

  • druhý odstavec ustanovení D.2.2 ČSN 73 0831 se věcně netýká počtu sedadel v řadě, ale výlučně šířky jednoho sedadla v řadách s nečleněnými místy k sezení;

  • odkazová tabulka D.1 ČSN 73 0831 se netýká „počtu osob“, ale dovoleného počtu sedadel v jedné řadě;

  • není vyřešena vazba nově přidaného textu na původní třetí odstavec ustanovení D.2.2 ČSN 73 0831, který pro specifické případy dovoluje počet sedadel v řadě zdvojnásobit;

  • hodnoty v odkazové tabulce D.1 jsou pevně vázány na nejmenší počet únikových východů, podle tabulky 1 ČSN 73 0831:2001;

  • současně s rozšířením „počtu osob“ v jedné řadě, byl bezprecedentně snížen (o 100%) limit započitatelných východů v tabulce 1 ČSN 73 0831 (min. požadavek na dva únikové východy z vnitřního shromažďovacího prostoru se nyní nevztahuje na velikost 2 SP, ale až na velikost 4. SP…?????);

  • nelze, bez dalšího průkazu, navýšit počet sedadel („počet osob“) v jedné řadě ve vztahu k činnosti požárně bezpečnostních zazení, protože ve shromažďovacích prostorech je rozhodujícím řídícím faktorem evakuace hustota osob na jednotku plochy;

  • není správné navýšit počet sedadel („počet osob") v jedné řadě, ve vazbě na instalaci SHZ nebo SHZ + SOZ, neboť ze současných simulačních modelů je evidentní, jak voda tříštěná z otevřených hlavic skokově sráží kouř do dýchací zóny přítomných osob (tím naopak ztěžuje podmínky evakuace i řádnou funkci požárního odvětrání).

Poznámka: Při navrhování požární bezpečnosti staveb a u shromažďovacích prostorů zvlášť, se postupuje s předběžnou opatrností – proto všem profesně působícím osobám doporučuji nadále používat pravidla uvedená v ČSN 73 083:2001, ve vazbě na rychlosti evakuace osob i jednotkové kapacity únikových pruhů, podle tabulky 23 ČSN 73 0802:2000.

Ing. František P E L C (zpracovatel výchozího ustanovení ČSN)


                 podpis.jpg(2 kb)

Hlavní stránka
Zpět