Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0831:2001 Shromažďovací prostory - komentář k článku 5.2

Hasičský záchranný sbor kraje,
územní odbor …

V Ostravě 2004-05-11

Věc: ČSN 73 0831 – konzultační stanovisko

V souvislosti se schvalováním projektové dokumentace jednopodlažního objektu, kde převážnou část dispozice tvoří vnitřní shromažďovací prostor, bylo specifikováno několik dotazů:

 1. Lze pro vodorovné ohraničující konstrukce SP použít sendvičové panely s ocelovým pláštěm a s vnitřní izolací hořlavou PUR pěnou?
 2. Stanovisko - není to možné. Ocelový plech je sice konstrukční prvek druhu D1, ale samotný nemá dostatečné izolační vlastnosti, aby v místě jeho bezprostředního styku s polyuretanovou pěnou, bylo v požadovaném časovém useku 15 minut splněno kritérium Izolace I (nárůst teploty max. o 140°C vůči počáteční), a to ani podle "křivky pomalého hoření", jejíž užití pro teplotní analýzu konstrukce dovoluje článek 5.2.4 ČSN 73 0831:2001

  POZNÁMKA Současně sděluji, že kromě izolačního kritéria musí být splněno také kritérium celistvosti E; u sendvičových konstrukcí, obsahující vnitřní izolace z plastů, neznám lepší průkaz celistvosti - než zkoušku požární odolnosti.

 3. Lze tyto konstrukce použít také pro stěny, které svisle vymezují SP?
 4. Stanovisko - pro svislé konstrukce není předchozí požadavek závazný, ale je v článku 5.2.4 ČSN 73 0831:2001 uveden v doporučující formě (např. pro obvodové stěny, které nejsou umístěny v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu či požárního úseku, lze popsané sendvičové panely použít). Tyto stěny však není možné klasifikovat jako konstrukční části druhu D1, a proto nesmí tvořit ohraničující konstrukce požárních úseků nebo prostorů bez požárního rizika, kterými mohou vést únikové cesty ze SP a také k oddělování požárních úseků případných vícepodlažních vestavků, dispozičně umístěných v rámci objektu, který se celkově posuzuje jako jednopodlažní

  POZNÁMKAPoužití sendvičových panelů s hořlavou izolací se musí správně posoudit také při třídění objektů z hlediska konstrukčních systémů (článek 7.2.8 ČSN 73 0802:2000) a pokud "nemají" zkouškou stanovenu požární odolnost, rovněž při vymezení požadovaných odstupových vzdáleností.

 5. Lze prosvětlovací otvory v obvodových stěnách SP osadit polykarbonátovými deskami?
 6. Stanovisko - ano lze. U jednopodlažních objektů s vnitřním shromažďovacím prostorem, není v ČSN 73 0831:2001 pro tento typ prosvětlení stanoveno další omezení (jejich vliv na požární zajištění daného objektu se standardně posoudí při vymezení odstupových vzdáleností )

 7. Z požárního úseku šatny je umožněn únik společnou chodbou požárními dveřmi do požárního úseku se shromažďovacím prostorem a tudy pak ven. Musí být tyto dveře kouřotěsné?
 8. Stanovisko - z předloženého dotazu není jednoznačně zřejmá funkce společné chodby a proto jsou dále uvedeny možné varianty provedení:

  1. společná chodba je přiřazena k požárnímu úseku šatny a není součástí evakuačních cest příslušného SP - dveře mezi chodbou a vlastním SP musí být navrženy s požární odolností, není však závazně požadováno jejich současné kouřotěsné provedení (pro dveře mezi chodbou a prostorem šatny nejsou stanoveny zvláštní požadavky).
  2. společná chodba je přiřazena k požárnímu úseku šatny a jako prostor bez požárního rizika je součástí evakuačních cest daného SP - dveře mezi chodbou a vlastním SP musí být navrženy s požární odolností a současně i jako kouřotěsné se samozavírači (pro dveře mezi chodbou a prostorem šatny platí požadavky podle 7.2.3 ČSN 73 0802:2000).
  3. společná chodba je přiřazena k požárnímu úseku shromažďovacího prostoru a není součástí evakuačních cest daného SP - dveře mezi chodbou a vlastním SP nemusí být navrženy ani s požární odolností ani kouřotěsné (dveře mezi chodbou a prostorem šatny musí být navrženy s požární odolností, není však závazně požadováno jejich kouřotěsné provedení).
  4. společná chodba je přiřazena k požárnímu úseku shromažďovacího prostoru a je součástí evakuačních cest daného SP, jako prostor bez požárního rizika - dveře mezi chodbou a vlastním SP musí vyhovovat požadavkům podle 7.2.3 ČSN 73 0802:2000 a je doporučeno jejich kouřotěsné provedení se samozavírači (dveře mezi chodbou a prostorem šatny musí být navrženy s požární odolností, není však závazně požadováno jejich kouřotěsné provedení).
  5. společná chodba tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika a není součástí evakuačních cest daného SP - dveře mezi chodbou a vlastním SP i mezi chodbou a šatnou musí být navrženy s požární odolností, není však závazně požadováno jejich současné kouřotěsné provedení.
  6. společná chodba tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika a je součástí evakuačních cest daného SP - dveře mezi chodbou a vlastním SP musí být navrženy s požární odolností a současně i jako kouřotěsné se samozavírači (dveře mezi chodbou a prostorem šatny musí být navrženy s požární odolností, není však závazně požadováno jejich kouřotěsné provedení)

  POZNÁMKA V nynějšíČSN 73 0831:2001 je uplatněn princip požárně + kouřotěsně oddělovat vlastní shromažďovací prostory, od únikových cest neobsahující požární riziko, které dále pokračují v jiném požárním úseku; v případě únikových cest, vedoucích stejným požárním úsekem SP, je pravidlo kouřotěsnosti dveří zatím v doporučené formě. Zároveň platí princip, že současně nevznikne požár ve dvou stavebně oddělených požárních úsecích.

 9. Jak navrhovat prosklení dveří na společné chodbě šaten (tj. všechny prostory včetně sociálního zařízení)?
 10. Stanovisko - není to nutné. Článek 5.3.6.5 se týká provedení dveří na únikových cestách. V praxi to znamená, že všechny dveře, předělující navrženou únikovou trasu, mají evakuovaným osobám umožnit průhled na druhou stranu, pro rychlou zrakovou orientaci, zda úniková cesta dále pokračuje i za těmito dveřmi.

František P E L C
spoluautor ČSN 73 0831:2001