Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Hasičský záchranný sbor kraje……

V Ostravě dne 5. prosince 2003

Věc: ČSN 73 0804 - výklad ustanovení

Elektronickou poštou ze dne 18.září 2003 žádáte o výklad ustanovení I.3.1 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ve znění z října 2002.

Předmětem výkladu je druhý odstavec vysvětlující poznámky k článku I.3.1, týkající se přístřešků pro auta:

Majitel rodinného domu chce k objektu přistavět dřevěný přístřešek pro auto, který z jedné strany přiléhá k objektu a na druhé straně končí u hranice pozemku; současně požárně nebezpečný prostor rodinného domu zasahuje do prostoru přístřešku.

V konkrétním případě mají pracovníci územního odboru Hasičského záchranného sboru vydat stanovisko k projektové dokumentaci a specifikují dva dotazy:

  1. Musí prvky stavební konstrukce otevřeného přístřešku vykazovat požární odolnost?
  2. Jakým způsobem postupovat při určení odstupových vzdáleností?

Kromě uvedeného dopisu není k žádosti přiložena žádná další písemná nebo výkresová dokumentace.

Výklad:

ad1)

Pokud konstrukce přístřešků pro auta nemá stěnové konstrukce na více než polovině jejich obvodu, nepovažují se tyto přístřešky (přistavěné i samostatně stojící) za garáže. Jejich stavební konstrukce druhu D1 nemusí vykazovat požární odolnost a přístřešek může svojí dispozicí zasahovat také do požárně nebezpečného prostoru přilehlých či dispozičně blízkých objektů, situovaných s přístřeškem na stejném stavebním pozemku.

ad2)

Je-li otevřený přístřešek proveden z konstrukcí druhu D2 nebo D3 nemusí také vykazovat požární odolnost, ale musí se u něj stanovit odstupová vzdálenost, a to zejména ve vztahu k hranici stavebního pozemku. Pokud takový přístřešek má poměr délky k šířce stran v rozmezí 1.5 až 2,5 a výšku nepřesahující šířku přístřešku, lze bez dalšího průkazu použít těchto odstupových vzdáleností:

Půdorysná plocha přístřešku

[m2]

Odstupová vzdálenost [m]

(délka / šířka )

10

2,5 / 1,8

15

3,3 / 2,5

20

4,0 / 3,0

Tyto údaje platí pro přístřešky určené ke garážování vozidel skupiny 1 (osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla); požárně nebezpečný prostor ve vertikálním směru lze předpokládat rovný 0,7 šířky přístřešku od povrchu střešního pláště.

POZNÁMKA Žádost o výklad byl dne 25. září 2003 projednán na zasedání TNK 27/SC1 Projektování požární bezpečnosti staveb a konečné znění výkladu byla projednáno na zasedání TNK 27 Požární bezpečnost staveb dne 4. prosince 2003.

TNK 27 Požární bezpečnosti staveb
Ing. František P E L C - předseda
            podpis.jpg(2 kb)

       
Hlavní stránka
Zpět