Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

Právnická osoba …

V Ostravě 2019-09-3

Věc: ČSN 73 0802 – konzultační stanovisko

Specifikace problematiky a dotaz předložený žadatelem:

Předmětem dílčí části PBŘ je začlenění osobního výtahu, který propojuje 1. PP až 4. NP, do prostoru požárního úseku CHÚC typu B (navržené bez předsíně, s nuceným větráním, podle čl. 9.4.5. ČSN 73 09802). Místně příslušný HZS k tomuto konkrétnímu řešení vydal nesouhlasné stanovisko, ale jiný HZS s analogickým řešením souhlasil.

Lze z normy vyvodit, že článek 8.10.3 ČSN 73 0802 se vztahuje na CHÚC obecně a v dílčí odrážce je uveden jenom výškový limit pro CHÚC typu A?

Dotčené ustanovení se od jeho zavedení (v únoru 1995) v předmětných pasážích systémově nezměnilo (blíže viz modře zbarvený text):

8.10.3 Výtah (výtahová šachta) umístěný v chráněné únikové cestě nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

    a) výtahová klec (kabina) je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 (nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot) a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek;

    b) spojuje nejvýše 7 užitných nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží v chráněné únikové cestě typu A;

    c) konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěru otvorů – dveří) je druhu DP1 (D1) nebo DP2 (D2).

Výtahovou šachtu se doporučuje odvětrat vně objektu v úrovni nebo nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny. V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje).

Z hlediska metodických pravidel, platných pro tvorbu ČSN (v současné době: MPN 1:2011 – „Zpracování, stavba, členění a úprava ČSN“, které vydal ÚNMZ Praha), je možné konstatovat:

Ralizační poznámka: V době zpracování předmětného ustanovení jsem se více než tvorbě ČSN věnoval podnikání. Přesto z hlediska nejdůležitějšího principu, kterou je ochrana osob před účinky požáru, soudím, že osobní výtah (provedený z nehořlavých hmot a se strojovnou nahoře), je možné začlenit do prostoru jakékoliv CHÚC (neboť v ní z hlediska proniku kouře do kabiny můžeme očekávat lepší nástupní podmínky), než pokud osobní výtah tvoří samostatný PÚ, s výstupem do prostoru, ve kterém není garantována doba bezpečného pobytu osob (jako v případě CHÚC libovolného typu); což v ČSN 73 0802 platilo (bez omezení typu CHÚC) až do února 1995.

 

František P E L C

Hlavní stránka