Pelc logo

Hlavní stránka
Zpět

ČSN 73 0802:2000 - komentář k článku 9.1.2

V uvedeném článku, který se zabývá ohrožením osob zplodinami hoření a kouřem, se deklaruje , že evakuaci osob po nechráněné únikové cestě je možné pokládat za bezpečnou, pokud unikající osoby jsou evakuovány z hořícího prostoru v časovém limitu , kdy zplodiny hoření a kouř nezaplní prostor či požární úsek do úrovně 2,5 metru nad podlahou. Tento časový limit se stanoví podle:

Pokud budeme postupovat podle první možnosti musíme nejdříve stanovit celkové uvolněné teplo pro počáteční rozvoj požáru (minimálně však v době tv = 300 sekund) a jeho podíl uvolněný konvekcí Qk [kW].. V dalším kroku, pro čistou nezakouřenou výšku místnosti určíme (pro jedno a/nebo dvouzónový model požáru) množství zplodin hoření, které se uvolnění po smísení s okolním vzduchem do oblaku kouře - mk [kg/s] a následně také objem těchto zplodin Vo [m3/s]. V souvislém časovém sledu dále integrálně, ve vymezeném prostoru, načítáme objem uvolňovaných zplodin (při snižující se nezakouřené výšce), až do doby, než oblak kouře dosáhne úrovně 2,5 metru nad podlahou.

POZNÁMKA Matematické rovnice pro výpočty jsou uvedeny v publikaci Actual Bulletin Speciál č. 20/2000 a ve zprávě Evropského výboru pro normalizaci CR 12101-5:2000. V části Pomocné výpočty lze časový limit zakouření konkrétního prostoru (při dosazení základních vstupních dat) snadno spočítat.

Druhá možnost, kterou představuje postup podle empirické rovnice představuje určité zjednodušení. Z předchozí části je zřejmé, že množství uvolněných zplodin hoření je funkcí více proměnných, než je uvedeno v tříprvkové empirické rovnici (výsledek zejména ovlivňuje teplo uvolněné konvekcí Qk a půdorysná plocha akumulačního prostoru).

Posuzování ohrožení osob zplodinami hoření bylo do ČSN 73 0802 zavedeno v souvislosti s požárními úseky shromažďovacích prostorů - které vždy reprezentují určitou = větší půdorysnou plochu (cca 1000 m2). Proto má empirická rovnice omezený interval platnosti (u malých prostorů, nebo pro vyšší hodnoty uvolněného tepla je pod hranicí bezpečnosti; naopak u rozlehlejších akumulačních prostorů může být podrobným výpočtem dosaženo příznivějších hodnot). Pro srovnání obou postupů slouží následující tabulka:

Plocha [ m2]

p [ kg/m2]

souč. a

hs [ m]

Qk[ kW] 1)

te výpočet [s]

te empirie [s]

100

40

1,0

4,0

1040

19

150

500

40

1,0

4,0

1040

90

150

1000

40

1,0

4,0

1040

178

150

1000

80

1,0

4,0

2080

109

150

1000

120

1,0

4,0

3120

80

150

1) pro určení tepla Qk použita minimální doba tv = 300 sekund

Hlavní stránka